مقاله


کد مقاله : A-10-23-1

عنوان مقاله : ارائه نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش ، نمونه موردی: دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام ‏

نشریه شماره : 17 بهار 1393

مشاهده شده : 27

فایلهای مقاله :

نویسندگان

  نام و نام خانوادگی email مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسین ‏ گودرزی mhgie20@yahoo.com دانشیار دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

چکیده حرکت به سمت علم و دانش و مدیریت آن در کشور، امری حیاتی و ضروری می‌باشد. در این میان ‏یکی از مهم‌ترین نقش‌ها و مسئولیت‌ها به عهده دانشگاه ها می‌باشد. آن‌ها با به‌کارگیری سیستم ‏مدیریت دانش می‌توانند به نوآوری علمی کشور کمک فراوانی نمایند. اما حجم انبوه و پراکنده مباحث ‏مدیریت دانش باعث سردرگمی و روی گرداندن اکثر سازمان‌ها، از پیاده سازی مدیریت دانش شده ‏است. بنابراین وجود یک نقشه راهی که مسیر راه را برای سازمان‌ها روشن سازد، لازم و ضروری ‏می‌باشد.‏ لذا هدف این تحقیق، بررسی مهم‌ترین نقشه راه های پیاده سازی مدیریت دانش و ارائه نقشه راهی ‏برای پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع امام حسین (ع) می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف ‏کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر کارشناس ‏اجرایی مدیریت دانش و آشنا به محیط‌های دانشگاهی است که از طریق فرمول کوکران، 45 نفر به ‏روش نمونه گیری هدف دار انتخاب شدند. نقشه راه بدست آمده از ادبیات موضوع، به وسیله ‏پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرتی، که روایی آن توسط فرمول لاشه و پایایی آن توسط آلفای ‏کرونباخ (91/.) احراز گردید، مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تایید مدل از آزمون‌های فرض و جهت ‏تحلیل داده ها، از توزیع دوجمله ای با استفاده از نرم افزار ‏SPSS ‎‏16 استفاده گردید. در نهایت نقشه ‏راهی کاربردی، شامل 11 فاز اصلی و 30 فعالیت کلیدی به همراه جزئیات و نحوه ارتباطات آن‌ها، به ‏منظور پیاده سازی مدیریت دانش بدست آمد.‏


منابع و مآخذ