مقاله


کد مقاله : A-10-34-4

عنوان مقاله : نیازسنجی کارکنان براساس تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو و ارائه راهکارانگیزشی مناسب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)- (مطالعه ی موردی: حوزه ی منابع انسانی ستاد شرکت ملی نفت ایران)

نشریه شماره : 21 پاییز-زمستان 2014

مشاهده شده : 14

فایلهای مقاله :

نویسندگان

  نام و نام خانوادگی email مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا آقازاده mr.aghazade@aut.ac.ir دانشیار دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

بکارگیری نتایج و‌‌ تجارب پژوهش‌ دیگران به ویژه آن دسته از تحقیقاتی که از اعتبار وسیع در سطح ملی و بین المللی برخوردار بوده، فعالیتی منطقی است. یکی از نظریه های مهم انگیزشی در مدیریت، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو است. اگرچه این نظریه در برخی پژوهش ها در فرهنگ های متفاوت نسبت به آمریکا در حوزه سلسله مراتبی بودن نیازها از اعتبار لازم برخوردار نیست. اما ابزار مناسبی جهت نیازسنجی منابع انسانی به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر در چارچوب روش شناسی توصیفی- مطالعه موردی، شناخت نیازهای فعال کارکنان در حوزه منابع انسانی ستاد شرکت ملی نفت ایران و ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهبود وضعیت انگیزشی با استفاده از الگوریتم AHP است. یافته های پژوهش ضمن رد سلسله مراتبی بودن نیازها، نشان دهنده اهمیت بالای نیازهای سطح احترام و اجتماعی است. در نهایت با تشکیل کمیته راهبری، اقدامات اولیه: 1- مدیریت مبتنی بر هدف 2- نماینده کارکنان 3- توسعه شغلی 4- غنی سازی شغلی 5- حلقه کیفیت 6- مدیریت مشارکتی 7- طرح های انعطاف پذیر 8- سهیم کردن کارکنان در سود شرکت و 9- افزایش حقوق، پیشنهاد شدند. راهکارهای مورد نظر در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وارد و براساس دو شاخص اثربخشی و امکان اجرا، راه حل های مدیریت مشارکتی و حلقه ی کیفیت، با تخصیص 67٪ اهمیت کل روش های اولیه، انتخاب شدند.


منابع و مآخذ