مقاله


کد مقاله : A-10-74-1

عنوان مقاله : شناسایی،تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی ریسک مبتنی بر الزامات OHSAS 18001:2007 درموسسات آموزشی و پژوهشی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)

نشریه شماره : 4 تابستان 2014

مشاهده شده : 14

فایلهای مقاله :

نویسندگان

  نام و نام خانوادگی email مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جعفر امینی j.amini2160@gmail.com دانشیار دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

زمینه و هدف : در عصر حاضر حفظ سلامت جان آدمی در محیط های کاری بسیار حائز اهمیت می باشد که حوادثی مانند: بوپال هند گویای این موضوع می باشد.در نتیجه تمامی تلاش ها باعث بوجود آوردن استانداردهایی برای پوشش این امر مهم شده است.لذا استفاده از استانداردHSAS18001:2007 که در برگیرنده الزامات شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات و تعیین کنترل ها می باشد،روز به روز مورد توجه صنایع و سازمان های مختلف قرار می گیرد.بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی و استقرار الزامات بند 4-3-1 استانداردOHSAS 18001:2007 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر صورت گرفت. روش بررسی : تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی کاربردی می باشد.جامعه تحقیق لحاظ شده دراین مقاله، عبارتست از دانشجویان،اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که در طول یکسال پژوهش انجام شده بالغ بر 30 فرآیندکاری مختلف توسط تیم کارشناسی به صورت حضوری مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع با 200 نفر(به صورت تصادفی) از دانشجویان،اساتید و کارکنان این مجموعه مصاحبه غیر عمیق انجام شد و بصورت کامل تجزیه و تحلیل و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها : تعداد کل خطرات شناسایی و ارزیابی شده در این پژوهش 2130 مورد می باشد که 99.9درصد آنها در محدوده ریسک ناچیز تا متوسط(قابل قبول) قرار دارند که در صورت عدم نظارت و کنترل در محدوده جدی(غیر قابل قبول) قرار خواهند گرفت. همچنین 0.1 درصد از کل خطرات در محدوده جدی(غیرقابل قبول) قرار دارند.عدد ریسک کلاس های ورزشی و حمل و نقل دانشجویان،اساتید و کارکنان برابر با 16 و عدد ریسک کارگاه های فنی برابر با 20 شد. بحث و نتیجه گیری : خطرات فعالیت در کلاس های ورزشی،حمل و نقل دانشجویان،اساتید و کارکنان و همچنین خطرات فعالیت درکارگاه های فنی مانند:جوشکاری،تراشکاری،ریخته گری و سپس برگزاری کلاس های درس از قبیل:کامپیوتر،برگزاری و حوزه های اداری و مالی،سلف سرویس و بوفه ها بالاترین عدد ریسک را به خود اختصاص دادند.


منابع و مآخذ