• صفحه اصلی
  • تأثير پيادهسازي مديريت کيفيت جامع بر بهبود فرآيندهاي کاري: مطالعه موردی اداره کل امور اقتصادي و دارايي خوزستان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005166611 بازدید : 5844 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه