• صفحه اصلی
  • شناسایی ارزشهای عمومی تاثیرگذار درفرآیند خط مشی عمومی جهت تحقق منافع عمومی شهروندان
کد مقاله : A-10-277-1 بازدید : 99
مقالات مرتبط