منصور معظمي استاد
moazami1335@yahoo.com دکترا
پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت