• صفحات المجلة

  • فهرس المقالات حداقل مربعات جزئی

   • حرية الوصول المقاله

    1 - بررسی تاثیر دانش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر توانمند سازی کارکنان با میانجی‌گری تسهیم دانش
    مهدیه عبدالله زاده
    تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان از طریق تسهیم دانش بوده است. جامعه آماری آن را کارکنان دانشگاه ارومیه تشکیل دادند. حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان – کرجسی به تعداد 139 نفر انتخاب شدند. برای گردآ أکثر
    تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان از طریق تسهیم دانش بوده است. جامعه آماری آن را کارکنان دانشگاه ارومیه تشکیل دادند. حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان – کرجسی به تعداد 139 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های؛ تسهیم دانش، فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان استفاده شد. روایی پرسشنامه ها مورد تائید خبرگان قرارگرفت. سازگاری درونی سوالات پرسشنامه با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش حداقل مربعات جزئی یا روش واریانس محور استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان که؛ فناوری اطلاعات وارتباطات قادر به پیش بینی واریانس توانمندسازی کارکنان هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق تسهیم دانش را دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - بررسی تاثیر دانش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر توانمند سازی کارکنان با میانجی‌گری تسهیم دانش
    مهدیه عبدالله زاده
    تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان از طریق تسهیم دانش بوده است. جامعه آماری آن را کارکنان دانشگاه ارومیه تشکیل دادند. حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان – کرجسی به تعداد 139 نفر انتخاب شدند. برای گردآ أکثر
    تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان از طریق تسهیم دانش بوده است. جامعه آماری آن را کارکنان دانشگاه ارومیه تشکیل دادند. حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان – کرجسی به تعداد 139 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های؛ تسهیم دانش، فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان استفاده شد. روایی پرسشنامه ها مورد تائید خبرگان قرارگرفت. سازگاری درونی سوالات پرسشنامه با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش حداقل مربعات جزئی یا روش واریانس محور استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان که؛ فناوری اطلاعات وارتباطات قادر به پیش بینی واریانس توانمندسازی کارکنان هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق تسهیم دانش را دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها
    ناصر شمس
    اقتصاد جهان تحولات قابل ملاحظه‌ای را در دو قرن گذشته تجربه کرده و از نظام کشاورزی به سوی نظام مبتنی بر صنعت حرکت کرده است. اغلب تحولات در چهار دهه گذشته، در نتیجه تکامل اقتصادهای مبتنی بر خدمت بوده¬اند. رشد اقتصادهای بیشتر توسعه یافته در سراسر جهان، در جهت اقتصادهایی بو أکثر
    اقتصاد جهان تحولات قابل ملاحظه‌ای را در دو قرن گذشته تجربه کرده و از نظام کشاورزی به سوی نظام مبتنی بر صنعت حرکت کرده است. اغلب تحولات در چهار دهه گذشته، در نتیجه تکامل اقتصادهای مبتنی بر خدمت بوده¬اند. رشد اقتصادهای بیشتر توسعه یافته در سراسر جهان، در جهت اقتصادهایی بوده که بخش غالب آن خدمات هستند. این تغییر در اقتصاد و حرکت در جهت طرز فکر خدماتی، بر ادبیات بازاریابی نیز تاثیر گذاشته است. بازاریابی از دیدگاه کالامحور که در آن نتایج مشهود و تراکنش های مجزا در مرکز قرار دارد به دیگاه خدمت محور که در آن نامشهودات، فرآیندهای مبادله و ارتباطات در مرکز قراردارد، حرکت کرده است. مشتریان و برخی سازمان¬های پیشروی بین¬المللی، در حال گسترش فعالیت¬های خود به سمت یکدیگر بوده و مطابق با ادبیات خلق و استخراج ارزش برای دو طرف به صورت همزمان انجام می¬پذیرد. خلق مشترک ارزش به معنای مشارکت فعال مشتری در فعالیت¬های ارزش¬ساز سازمان، یکی از محوری¬ترین اصول این دیدگاه نوظهور می¬باشد. لذا اين پژوهش با هدف مدلسازی معادلات ساختاری خلق مشترک ارزش در کسب و کارهای فناور محور انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارمندان کسب وکارهای دانش بنیان در شهر تهران که در لیست شرکت¬های دانش¬بنیان معاونت علمی و فناوری هستند در نظر گرفته شد که با توجه به اینکه تعداد 52 شرکت نسبت به پر نمودن پرسشنامه اعلام همکاری نمودند جمعا تعداد 145 نفر انتخاب گردید و در بازه زمانی سال 1396 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع¬آوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم¬افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیات فرضیات مطرح شده مورد تائید قرار گرفتند و بدین ترتیب مفهوم¬سازی ارزش، پلتفورم ایجاد، برنامه¬ریزی منابع و عاملان ارزش بر فرآیندهای خلق مشترک ارزش تأثیر معنی داری داشته و همچنین یادگیری، مفهوم¬سازی ارزش و فرآیندهای خلق مشترک ارزش و یادگیری بر ارزش خلق شده تأثیر معنی داری داشته¬اند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها
    ناصر شمس
    اقتصاد جهان تحولات قابل ملاحظه‌ای را در دو قرن گذشته تجربه کرده و از نظام کشاورزی به سوی نظام مبتنی بر صنعت حرکت کرده است. اغلب تحولات در چهار دهه گذشته، در نتیجه تکامل اقتصادهای مبتنی بر خدمت بودهاند. رشد اقتصادهای بیشتر توسعه یافته در سراسر جهان، در جهت اقتصادهایی بود أکثر
    اقتصاد جهان تحولات قابل ملاحظه‌ای را در دو قرن گذشته تجربه کرده و از نظام کشاورزی به سوی نظام مبتنی بر صنعت حرکت کرده است. اغلب تحولات در چهار دهه گذشته، در نتیجه تکامل اقتصادهای مبتنی بر خدمت بودهاند. رشد اقتصادهای بیشتر توسعه یافته در سراسر جهان، در جهت اقتصادهایی بوده که بخش غالب آن خدمات هستند. این تغییر در اقتصاد و حرکت در جهت طرز فکر خدماتی، بر ادبیات بازاریابی نیز تاثیر گذاشته است. بازاریابی از دیدگاه کالامحور که در آن نتایج مشهود و تراکنش های مجزا در مرکز قرار دارد به دیگاه خدمت محور که در آن نامشهودات، فرآیندهای مبادله و ارتباطات در مرکز قراردارد، حرکت کرده است. مشتریان و برخی سازمانهای پیشروی بینالمللی، در حال گسترش فعالیتهای خود به سمت یکدیگر بوده و مطابق با ادبیات خلق و استخراج ارزش برای دو طرف به صورت همزمان انجام میپذیرد. خلق مشترک ارزش به معنای مشارکت فعال مشتری در فعالیتهای ارزشساز سازمان، یکی از محوریترین اصول این دیدگاه نوظهور میباشد. لذا اين پژوهش با هدف مدلسازی معادلات ساختاری خلق مشترک ارزش در کسب و کارهای فناور محور انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارمندان کسب وکارهای دانش بنیان در شهر تهران که در لیست شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری هستند در نظر گرفته شد که با توجه به اینکه تعداد 52 شرکت نسبت به پر نمودن پرسشنامه اعلام همکاری نمودند جمعا تعداد 145 نفر انتخاب گردید و در بازه زمانی سال 1396 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع-آوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرمافزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیات فرضیات مطرح شده مورد تائید قرار گرفتند و بدین ترتیب مفهومسازی ارزش، پلتفورم ایجاد، برنامهریزی منابع و عاملان ارزش بر فرآیندهای خلق مشترک ارزش تأثیر معنی داری داشته و همچنین یادگیری، مفهومسازی ارزش و فرآیندهای خلق مشترک ارزش و یادگیری بر ارزش خلق شده تأثیر معنی داری داشتهاند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - ارائه مدل مدیریت استعداد با تمرکز بر قابلیت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران در سازمان تامین اجتماعی
    حیدر Haidar
    تغییر اقتصـاد انـرژي محـور بـه اقتصـاد دانـش محـور، افـزایش سـطح تحصـیلات جامعـه، افـزایش سـطح اسـتانداردهاي زنـدگی، افـزایش پیچیـدگیهـاي بـین المللـی منجـر بـه تغییـرات زیـادي در مدیریت سازمان ها و ماهیـت مشـاغل شـده اسـت . سـازمان هـاي آینـده بـراي فـائق آمـدن بـر ا أکثر
    تغییر اقتصـاد انـرژي محـور بـه اقتصـاد دانـش محـور، افـزایش سـطح تحصـیلات جامعـه، افـزایش سـطح اسـتانداردهاي زنـدگی، افـزایش پیچیـدگیهـاي بـین المللـی منجـر بـه تغییـرات زیـادي در مدیریت سازمان ها و ماهیـت مشـاغل شـده اسـت . سـازمان هـاي آینـده بـراي فـائق آمـدن بـر ایــن چــالش هــا، بایــد قــادر باشــند ظرفیــت هــاي بــالقوة اســتعدادهاي خــود را بــه کــار گیرنــد و آنها را ایجاد و توسعه دهند. اســتعدادها کمیــاب تــرین منبــع در بــازار دانــش محــور کنــونی هســتند. مـدیریت اسـتعدادها شـامل مجموعـه اي از طـرح هـا اسـت کـه در مجمــوع بــه اســتفاده مــوثر از ایــن افــراد در جهــت تحقــق اهــداف کســب و کــار و دســتیابی بــه مزیت رقابتی میپردازد. در این تحقیق با هدف شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر مدیریت استعداد با رویکرد قابلیت های مدیران به روش دلفی از 15 خبره انجام شده است. پس از جمع آوری داده ها و انجام مصاحبه ها و انجام روش دلفی در 2 تکرار و تأیید تست های روایی و پایایی به کمک CVR ، بازتاب پذیری و آلفای کرونباخ مدل نهایی در 3 مولفه اصلی، 14 بعد و 59 شاخص احصا شده است. در این میان حمایت مدیریت، درگیر کردن افراد با استعداد، افزایش ظرفیت یادگیری، یادگیری خودمحور، استمرار آموزش، تعیین معیارهای ارتقاء، قدردانی و ایجاد انگیزه های درونی با میانگین 4.9 موثرترین عوامل شناسایی شده اند. در نهایت مدل ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار PLS و با مشارکت 234 نفر نمونه با ضریب برازش GOF برابر 0.58 مورد تأیید واقع شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - ارائه مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره وری در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری
    منصور  قلی زاده
    توسعه منابع انسانی بخش مهمی از مدیریت منابع انسانی و در واقع به نوعی تکمیل کننده مدیریت منابع انسانی به حساب می آید. گاراوان معتقد است توسعه منابع انسانی از این رو بسیار مهم تلقی می¬شود که دامنه آن بسیار وسیع¬تر از مدیریت منابع انسانی می-باشد (گاراوان و همکاران ، 2012). أکثر
    توسعه منابع انسانی بخش مهمی از مدیریت منابع انسانی و در واقع به نوعی تکمیل کننده مدیریت منابع انسانی به حساب می آید. گاراوان معتقد است توسعه منابع انسانی از این رو بسیار مهم تلقی می¬شود که دامنه آن بسیار وسیع¬تر از مدیریت منابع انسانی می-باشد (گاراوان و همکاران ، 2012). اولین تلاش¬ها برای توسعه منابع انسانی، در قرن 18 میلادی و با تاسیس اولین مدرسه فنی آغاز شد (ال فکی ، 2015). امروز منابع انسانی اصلی ترین دارایی و سرمایه سازمان و عامل اصلی مزیت رقابتی سازمانها عنوان می شود و این منبع تنها سرمایه و دارایی در سازمان می باشد که قابل تقلید نبوده و از ویژگی یکتایی برخوردار می باشد علاوه برآن این منبع از جمله داراییهایست که قابلیت رشد و توسعه دارد و این توسعه تنها از راه یادگیری و دانش حاصل می گردد و توسعه منابع انسانی بر دیدگاه رهبری بر کارکنان برای به دست آوردن دانش، تخصص، تجربه و تصمیم‌گیری کارآمد و مهارت حل مسئله در سازمان تأکید دارد. در این تحقیق با هدف شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره وری در در سازمان امور مالیاتی کشور به روش دلفی از 15 خبره انجام شده است. پس از جمع آوری داده ها و انجام مصاحبه ها و انجام روش دلفی در 2 تکرار و تأیید تست های روایی و پایایی به کمک CVR ، بازتاب پذیری و آلفای کرونباخ مدل نهایی در 4 مولفه اصلی، 15 بعد و 53 شاخص احصا شده است. در این میان پویایی گروهی و روحیه تیمی، انگیزه های توفیق طلبی و استعداد سنجی و تکمیل بانک های استعداد از کارکنان، مستندسازی و استمرار در یادگیری، ایجاد انگیزش و توفیق طلبی در میان کارکنان با میانگین وزنی 4.9 از مهمترین عوامل شناسایی شده می باشند. در نهایت مدل ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار PLS با نمونه 251 نفری با ضریب برازش GOF برابر 0.63 مورد تأیید واقع شده است. تفاصيل المقالة