• صفحه اصلی
  • طراحی و بکارگیری الگویی به منظور ارزیابی شایستگی و عملکرد مدیران در آموزش عالی
کد مقاله : 20200503519 بازدید : 1064 صفحه: 30 - 17

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط