• صفحه اصلی
  • پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب نظام ملي نوآوري مطالعه‌ي موردي فن‌‌بازار
کد مقاله : 202005166634 بازدید : 722 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط