• صفحه اصلی
  • ارائه‌ی مدلی مناسب برای پاسخ به نیازهای بازار کار از طریق ارتباط کارامد صنعت و دانشگاه
کد مقاله : 202005166639 بازدید : 692 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط