صدرا خسروی استادیار
دکترا
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی