حامد طاهری کیا استادیار
دکترا
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی