محمد شهرام معین دانشیار
دکترا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات