خسرو سلجوقی استاد
دکترا
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات