منصور معظمي دانش آموخته
moazami1335@yahoo.com دکترا
پژوهشگاه صنعت نفت