منصور معظمي استادیار
moazami1335@yahoo.com دکترا
پژوهشگاه صنعت نفت