صمد مومن بالله استادیار
smbfard@yahoo.com دکترا
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات