فهرست مقالات اقتصاد

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مقایسه شاخص های علم و فناوری و توسعه اقتصادی : کشورهای ایران-تایلند
   امین ترکمان
   در مقاله حاضر کشور تایلند با توجه به اینکه از نظر درآمد سرانه ملی در گذشته جایگاه پایین تری نسبت به ایران داشته است اما اکنون درآمد خود را به سرعت افزایش داده است و جایگاه بهتری از ایران کسب کرده است، با ایران مقایسه شده است تا دلیل این پیشرفت در شاخص های علم و فناوری ک چکیده کامل
   در مقاله حاضر کشور تایلند با توجه به اینکه از نظر درآمد سرانه ملی در گذشته جایگاه پایین تری نسبت به ایران داشته است اما اکنون درآمد خود را به سرعت افزایش داده است و جایگاه بهتری از ایران کسب کرده است، با ایران مقایسه شده است تا دلیل این پیشرفت در شاخص های علم و فناوری کشور جستجو شود. شاخص های علم و فناوری این دو کشور با یکدیگر مقایسه شدند و ایران در این حوزه جایگاه بهتری از تایلند کسب نمود. اما در مقایسه شاخص های توسعه اقتصادی این نکته جالب است که نتیجه‌ای که تایلند کسب نموده است بهتر از ایران می‌باشد. این موضوع با کارشناسان در میان گذارده شده است و عواملی که از نظر ایشان مسبب این پدیده بوده است لیست شده و سپس این عوامل با نظر کارشناسان مورد سوال قرار گرفته و رتبه بندی شده است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - جایگاه آموزش های مهارتی در توسعۀ اقتصادی دانش بنیان
   معصومه قارون
   سابقۀ نیاز سنجی های منابع انسانی در سطح کلان صرفاً معطوف به برآورد های کمی و تاحدودی تحلیل های کیفی از کمبود های تخصصی آن است. هدف این مقاله شناسایی نیاز به سرمایه های انسانی برای نیل به اقتصاد دانش محور با تآکید بر محتوای مشاغل در اقتصاد دانائی محور است. چارچوب نظری ا چکیده کامل
   سابقۀ نیاز سنجی های منابع انسانی در سطح کلان صرفاً معطوف به برآورد های کمی و تاحدودی تحلیل های کیفی از کمبود های تخصصی آن است. هدف این مقاله شناسایی نیاز به سرمایه های انسانی برای نیل به اقتصاد دانش محور با تآکید بر محتوای مشاغل در اقتصاد دانائی محور است. چارچوب نظری این تحقیق، بر گرفته از نظریه سرمایۀ انسانی و توسعه پایدار مبتنی بر دانائی است. ادبیات اخیر توسعۀ منابع انسانی بر توسعۀ منابع انسانی در سطح ملّی متمرکز شده است که سعی می کند با استفاده از رویکرد تلفیقی از ابعاد روانشناختی و مدیریت سازمانی علم توسعۀ منابع انسانی و ابعاد برنامه ریزی راهبردی توسعۀ مبتنی بر دانائی ، نیاز های آموزشی مهارتی نیروی انسانی شاغل را توصیف و برای تأمین آن برنامه ریزی کند.بدین منظور با مراجعه به اسناد مربوطه شامل نیاز سنجی های ملّی در کشورهای پیشگام ، پایگاههای اطلاعاتی از ویژگیهای تخصصی نیروی کار و تحلیل های نظری از ویژگی های مورد نیاز سرمایۀ انسانی در اقتصاد های مبتنی بر دانش ، ویژگی های تخصصی مهارتی سرمایه های انسانی در این اقتصاد ها تحقیق و بر اساس آن نیاز های آموزشی مهارتی سرمایه های انسانی کشور برای نیل به اقتصاد مبتنی بر دانش تدوین شده است. ویژگی های مذکور شامل سه دسته مهارت یا شایستگی است. لایۀ اول ، مجموعۀ وسیع شایستگی هایی است که برای موفقیت در محیط کار لازم است و به مهارت های« اشتغال پذیری» هم معروف است.لایۀ دوم مهارت های فنی مشترک درتمامی مشاغل یک بخش صنعتی است و لایۀ سوم مهارت های فنی خاص و منحصر بفرد یک صنعت است . جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - سیستم نوآوری ملی و جایگاه و نقش جدید دانشگاه‌ها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری
    
   امروزه جایگاه و نقش دانشگاه‌ها در درون سیستمی تحلیلی می شود، که به سیستم نوآوری ملی مشهور است. سیستم نوآوری ملی، شبکه ای است از بازیگران عمده که در تعامل منطقی و سازگار با یکدیگر، ضمن برقراری جریان مستمردانش و اطلاعات و تبادل فی مابین، بستر مناسب تولید، توسعه و اشاعه عل چکیده کامل
   امروزه جایگاه و نقش دانشگاه‌ها در درون سیستمی تحلیلی می شود، که به سیستم نوآوری ملی مشهور است. سیستم نوآوری ملی، شبکه ای است از بازیگران عمده که در تعامل منطقی و سازگار با یکدیگر، ضمن برقراری جریان مستمردانش و اطلاعات و تبادل فی مابین، بستر مناسب تولید، توسعه و اشاعه علم و فناوری و ایجاد فضای نوآوری را در کشور فراهم می‌سازد. نقش دانشگاه‌ها دراین سیستم‌کاملاً متحول شده است. این تحول هم از نظر ساختاری و هم از نظر کارکرد مورد توجه است. این مقاله جایگاه و نقش دانشگاه‌ها درعصر اقتصاد مبتنی بر نوآوری رادرسطوح کلان و خرد تحلیل می نماید. در سطح کلان‌کارکرد اثرگذار و اثرپذیر دانشگاه‌ها در سیستم نوآوری ملی کشورها بیان می شود ودر سطح خرد، مأموریت جدید دانشگاه‌ها در چارچوب تولید و تجاری سازی دارایی‌های‌فکری‌ومشارکت فزاینده در فرایند نوآوری و توسعه فعالیت‌های فناورانه بومی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با نگاهی بر زیر ساخت‌های فناورانه لازم، منعکس می‌گردد. دراین راستا با مرور ادبیات موضوع، مدل مفهومی این جایگاه و نقش جدید طرح و تشریح می‌شود. در پایان پیشنهاد‌هایی جهت تسهیل روند توسعه نقش و کارکرد دانشگاه‌ها به‌منظور دستیابی به اهداف راهبردی و عملیاتی همسو با ارکان اقتصاد مبتنی بر نوآوری ارائه می‌شود. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - نقش کارآفرینی زنان در توسعه اقتصادی کشور
   پگاه بهببهانی
   چکیده: در دنیایی که دانایی حرف اول را می زند توجه به استعداد و نقش زنان در خانواده و جامعه بسیار حائز اهمیت است و نباید قشر عظیمی از جامعه را نادیده گرفت. بسیاری از مسئولان جوامع توانسته اند با تکیه بر این استعدادها و توانایی ها مشکلات بزرگی را کاهش داده و در جهت رفع آن چکیده کامل
   چکیده: در دنیایی که دانایی حرف اول را می زند توجه به استعداد و نقش زنان در خانواده و جامعه بسیار حائز اهمیت است و نباید قشر عظیمی از جامعه را نادیده گرفت. بسیاری از مسئولان جوامع توانسته اند با تکیه بر این استعدادها و توانایی ها مشکلات بزرگی را کاهش داده و در جهت رفع آن تلاش کنند. امروزه با وجود افزایش زنان و دختران تحصیلکرده، نرخ اشتغال زنان نسبت به مردان کمتر بوده و به آنها در پست های بالای مدیریتی توجه نمی شود. بنابراین زنان خود درصدد برآمدند تا بتوانند با استفاده از کارآفرینی و قبول ریسک های کسب و کار، خود را در دنیای واقعی کار نشان دهند و در توسعه همه جانبه کشور نقش ایفا نمایند. زنان در این حوزه توانسته اند با حمایت های لازم و اندیشه ای خلاق موانع را برطرف کرده و پا به عرصه های مهم اقتصادی بگذارند. بدین منظور در این مقاله سعی شده است تا ضمن بیان اهمیت تحقیق به پیشینه پژوهش پرداخته و با بیان پژوهش های گذشته و عوامل موثر بر کارآفرینی زنان، نقش آنان را در توسعه اقتصادی کشور بررسی کرده و در انتها پیشنهاداتی را در این زمینه بیان نموده است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده صنعت ایران
   ساغر نیکپور
   در این مطالعه به بررسی اثر گذاری فناری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، طی دوره‏ی زمانی1378-1389 پرداخته شده است. برای این منظور از تابع تولید کاب داگاس به عنوان پایه تﺋوری استفاده می شود .در راستای بررسی فرضیه، از نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی استفاد چکیده کامل
   در این مطالعه به بررسی اثر گذاری فناری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، طی دوره‏ی زمانی1378-1389 پرداخته شده است. برای این منظور از تابع تولید کاب داگاس به عنوان پایه تﺋوری استفاده می شود .در راستای بررسی فرضیه، از نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی استفاده شده است تا بتوان تعاملی میان ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت و تخصص گرایی ایجاد کرد. نتایج بدست آمده نشان می‏دهد که علاوه بر نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی و موجودی سرمایه غیر فاوا، موجودی سرمایه فاوا که هر کدام به عنوان یک عامل مهم در ایجاد ارزش افزوده تلقی می شوند، نیز اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده صنعت کشور دارد. در راستای تأیید فرضیه‏ی هدف مبنی برمعناداری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ایجاد ارزش افزوده ، توصیه‏های اجرایی همچون ایجاد زیر ساخت مناسب برای استفاده هر چه بیشتر از فاوا و بستر مناسب قانون‏گذاری ، نظارتی و حمایتی از سوی دولت مورد تأکید است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - دانشگاه کارآفرین و بیم‌ و امیدها در اقتصاد دانش‌بنیان
   امین پژوهش جهرمی
   دانشگاه‌ها دوران گذار خود را طی می‌کنند. تحولات گسترده جهانی تاثیرات عمیق اجتماعی-اقتصادی به همراه داشته و فشار را بر آموزش عالی به طور تصاعدی افزایش داده است. در این میان، از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که مسئولیت‌های جدیدی همانند توسعه منطقه‌ای اقتصادی و اجتماعی، کاهش بو چکیده کامل
   دانشگاه‌ها دوران گذار خود را طی می‌کنند. تحولات گسترده جهانی تاثیرات عمیق اجتماعی-اقتصادی به همراه داشته و فشار را بر آموزش عالی به طور تصاعدی افزایش داده است. در این میان، از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که مسئولیت‌های جدیدی همانند توسعه منطقه‌ای اقتصادی و اجتماعی، کاهش بودجه عمومی، و مهارت‌دار شدن دانشجویان‌ را پذیرا شده، رفتار کارآفرینانه داشته و پیگیر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی و زایش شرکت‌های فناورانه دانشگاهی باشند؛ در غیر این صورت همانند هر اندامگانی که شرایط متغیر محیطی و زیست‌بوم خود را درک نکرده، توان بقای خود را از دست می‌دهند. اما آن‌چه مورد پرسش است تاثیر این نقش جدید بر کارکرد شناخته شده و متعارف دانشگاه است که موجبات بیم و امیدهایی شده است. پژوهش حاضر که به مرور این نگرانی‌ها و امیدواری‌ها پرداخته، از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. هم‌چنین از نظر نحوه گردآوری‌ داده‌ها، از نوع پژوهش‌های کیفی و روش تحقیق، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی حوزه دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق در 3 مرحله رخ داد: بررسی کامل ادبیات تحقیق؛ خلاصه کلام این مقالات؛ و ترکیب نهایی و جمع‌بندی بیم‌ها و امیدهای این حوزه. مقاله نتیجه می‌گیرد با وجود نگرانی‌هایی که در مورد تغییر نقش دانشگاه‌ها در اقتصاد دانش بنیان وجود دارد، قوت امیدواری‌ها بیش‌تر بوده و تحولات اخیر نیز نشان‌دهنده حرکت پر شتاب به سمت دانشگاه کارآفرین و رویکرد تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تحلیلی بر رقابت پذیری اقتصاد ایران ، ارزیابی عملکرد گذشته سال2015-2016
   داود محمد قاسمی
   ما در این مقاله به توضیح شاخص های رقابت پذیری بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد می پردازیم رقابت پذیری بر اساس این گزارش به مولفه نهاد ها، زیر ساخت ها،ثبات اقتصاد کلان،بهداشت و آموزش ابتدایی،کار آموزی و آموزش عالی، کارایی بازار کالا،کارایی بازار کار،بازار مالی، آمادگی تکن چکیده کامل
   ما در این مقاله به توضیح شاخص های رقابت پذیری بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد می پردازیم رقابت پذیری بر اساس این گزارش به مولفه نهاد ها، زیر ساخت ها،ثبات اقتصاد کلان،بهداشت و آموزش ابتدایی،کار آموزی و آموزش عالی، کارایی بازار کالا،کارایی بازار کار،بازار مالی، آمادگی تکنولوژی،اندازه بازار، پیشرفت در کسب و کار و نوآوری می پردازد و ما بر آنیم که کشور را بر اساس این مولفه ها مورد بررسی قرار دهیم. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تحلیلی بر نقش مولفه‌های سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در اقتصاد دانش‌بنیان
   آسیه صفردوست
   اقتصاد دانش­بنیان باعث بالا رفتن توان رقابتی کشورها، افزایش رشد اقتصادی و درآمد می شود. اما بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هنوز نتوانسته­اند با کمک دستاوردهای بسیار فراوان این الگوی نوظهور، بهبود قابل­توجهی در وضعیت اقتصادی خود ایجاد کنند. در اقتصاد مبتنی بر د چکیده کامل
   اقتصاد دانش­بنیان باعث بالا رفتن توان رقابتی کشورها، افزایش رشد اقتصادی و درآمد می شود. اما بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هنوز نتوانسته­اند با کمک دستاوردهای بسیار فراوان این الگوی نوظهور، بهبود قابل­توجهی در وضعیت اقتصادی خود ایجاد کنند. در اقتصاد مبتنی بر دانش از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می­شود و موفقیت یک سازمان به تواناییش درمدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. یکی از قابلیت­های مهم سازمانی که می­تواند به سازمان­ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیارنماید و برای آن­ها در مقایسه با سازمان­های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است. با ارتقای سطح سرمایه اجتماعی، سطح تعامل افراد و سازمان­ها در تولید دانش بالا رفته و زمینه­های تحقق اقتصاد دانش­محوردر کشور مهیا می­شود. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در اقتصاد مبتنی بر دانش می­باشد. یافته­های بدست آمده نشان می­دهند که تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار می­گیرند و مولفه­های سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری نقش موثری در اقتصاد دانش­بنیان دارند. همچنین یافته­ها نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی از طریق بهبود و ارتقای سرمایه های فکری می تواند نقش موثرتری در اقتصاد دانش بنیان ایفا نماید.  جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی تاثیر مالکیت فکری بر توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشورهای در حال توسعه
   سوده شهبازیان
   امروزه سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود، به عنوان مهمترین عامل تولید و همچنین به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. نقش دانش در اقتصاد به دلیل بهبود بهره وری عوامل تولید از گذشته مورد ت چکیده کامل
   امروزه سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود، به عنوان مهمترین عامل تولید و همچنین به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. نقش دانش در اقتصاد به دلیل بهبود بهره وری عوامل تولید از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جایگاه آن به عنوان عوامل درون زا در رشد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. غالباً شرکتهای دانش بنیان ارزش واقعی دارایی های فکری خود را درک نمیکنند و در نتیجه نمیتوانند از پتانسیل های بالقوه مالکیت فکری جهت بهره مندی از آنها در منافع آتی و سود شرکت خود استفاده ی کافی ببرند. با این حال، وقتیکه در یک کشور به صورت قانونی حمایت شود و تقاضا نیز برای محصولات و یا خدمات حمایت شده وجود داشته باشد، مالکیت فکری میتواند یک دارایی تجاری ارزشمند برای شرکتها محسوب شود.با توجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری بر رشد شرکت های دانش بنیان و در نهایت رشد اقتصاد دانش بنیان در کشورهای در حال توسعه در این مقاله به شناسایی عوامل که در اثر حمایت از مالکیت فکری باعث رشد اقتصاد دانش بنیان در کشورهای در حال توسعه می شوند پرداختیم و مدل مفهومی و رابطه این عوامل با مالکیت فکرس و رشد اقتصاد دانش بنیان را نمایش دادیم.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - بررسی روش‌های تامین سرمایه شرکت‌های خصوصی و تعاونی با تاکید بر روش جذب سرمایه در شرکت‌های تعاونی "مورد مطالعه: مدل اقتصاد تعاونی گروه تعاونی پیشگامان"
   محمدرضا رضائی نژاد،
   در واقع یکی از بزرگترین ضعف‌ها در فرایند رقابت بخش‌های خصوصی و تعاونی عدم آشنایی دقیق به شیوه‌های تأمین منابع مالی است و بخش‌های خصوصی و تعاونی موجود به اندازه کافی برای نگاه حرفه‌ای به تأمین منابع مالی آماده نیستند. از طرفی استراتژی­های تأمین مالی همیشه به سادگی امکانپ چکیده کامل
   در واقع یکی از بزرگترین ضعف‌ها در فرایند رقابت بخش‌های خصوصی و تعاونی عدم آشنایی دقیق به شیوه‌های تأمین منابع مالی است و بخش‌های خصوصی و تعاونی موجود به اندازه کافی برای نگاه حرفه‌ای به تأمین منابع مالی آماده نیستند. از طرفی استراتژی­های تأمین مالی همیشه به سادگی امکانپذیر نیست و شرکت­ها در این خصوص با منابع مالی محدود در ارتباطند، لذا دارای محدودیتهای مالی داخلی و خارجی هستند. بکارگیری روشهای مناسب جذب نقدینگی برای افزایش توان اقتصادی شرکت­ها واتحادیه های تعاونی درجهت افزایش تواناییهای مالی تعاونیها و توسعه مشارکت مردم در پیشبرد اهداف تعاونی­ها بسیارموثراست. لذا با توجه به ضرورت تامین سرمایه اگر شرکت تعاونی بخواهد پاسخگوی شرایط کمیابی سرمایه و نیز پاسخگوی تأمین‌کنندگان سرمایه باشد، باید مدیریت مناسبی بر منابع مالی اعمال کند. نگارندگان این مقاله روش­های موجود برای تامین سرمایه در کشور را بررسی کرده و در کنار آن ریسک­های روش­های تامین سرمایه معرفی شده است. این پژوهش به روش توصیفی و مقایسه انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که با استفاده از زیر ساخت اقتصاد تعاونی، موارد قانونی پیش بینی شده در این بخش و استفاده از پتانسیل های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی حوزه تعاون و مشارکت مردم می­توان به تامین مالی جهت انجام پروژه های زیر ساختی پرداخت و این سبک تامین مالی به مراتب در مقایسه با سیتم استقراض و وام بانکی کارا تر و کم هزینه­تر می­باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب)
   زهره فهرست
   بدون شک مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان در دنیای رقابتی و پویای امروز و در حوزه‌های مختلف‌ کسب و کار از جایگاه انکارناپذیری برخوردار است و با توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهانی حفظ مزیت رقابتی برای شرکتهای تولیدی بسیار دشوار شده است . زمانی تصور بر این بود که سازمان‌ چکیده کامل
   بدون شک مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان در دنیای رقابتی و پویای امروز و در حوزه‌های مختلف‌ کسب و کار از جایگاه انکارناپذیری برخوردار است و با توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهانی حفظ مزیت رقابتی برای شرکتهای تولیدی بسیار دشوار شده است . زمانی تصور بر این بود که سازمان‌ها و تولیدکنندگان صرفا در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولندو یا این‌که می‌بایست بهترین محصول مصرفی را با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر به دست مشتری برسانند.غافل از این‌که محصول‌ چه آثار و عواقب ثانویه ایی داشته باشد، امروزه مشتریان یک سازمان عامل حیات‌ بخش سازمانها جهت ادامه فعالیت و برتری در رقابت با دیگران به حساب‌ می‌آید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارول و مزیت رقابتی از دیدگاه هیل و جونز طراحی شده است. پژوهش حاضـر،از نظـر هـدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده­ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده­های مورد نیـاز با پرسشنامه از مشتریان گروه صنعتی انتخاب اصفهان جمع­آوری و به منظـور تجزیـه و تحلیـل داده­ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی رابطه وجود دارد و سازمان مذکور با اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی در جهت ارتقاء سرمایه‌های فکری خویش گام برداشته و باعث تمایز سازمان خود می­گردد.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - اولویت بندی استراتژی های توسعه بخش صنعت و معدن با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و TOPSIS
   صدیقه سادات شفیعی
    توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که توسط اکثر کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران به‌شدت دنبال می­شود. بر این اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار، همواره مدنظر همه کشورها بوده است؛ به همین جهت در این مقاله به بررسی و رتبه­بندی عوامل اثرگذ چکیده کامل
    توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که توسط اکثر کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران به‌شدت دنبال می­شود. بر این اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار، همواره مدنظر همه کشورها بوده است؛ به همین جهت در این مقاله به بررسی و رتبه­بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بخش صنعت و معدن با تکیه بر اهداف راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شده است. با بررسی ادبیات پژوهش پنج عامل اثرگذار شناسایی شده و با تهیه پرسشنامه­ای، نظرات 125 نفر از متخصصان، مدیران عامل و مدیران شرکت شهرک­های صنعتی استان خراسان جنوبی جمع­آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که عامل مالی و سرمایه­گذاری بیشترین تأثیر و عامل مواد اولیه کمترین تأثیر را بر توسعه صنایع و معادن دارد. همچنین استان خراسان جنوبی از نظر توسعه صنعت و رونق کسب­وکار در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتایج آزمون رتبه­بندی نیز نشان داد که مؤلفه­های سرمایه موجود، وجود ارز خارجی و حمایت بانک­ها از تولیدکننده به ترتیب در جایگاه اول تا سوم اهمیت هستند. نتایج رتبه­بندی معیارها با استفاده از روش تاپسیس نیز همین نتیجه را در رتبه­های اول تا سوم نشان داده است.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - ضرورت حمایتِ حقوقی از فعالیت¬های صنعت نساجی
   علی  مشهدی
   درسالیان اخیر صنعت نساجی کشور با چالش¬های حقوقی و قانونی متعددی مواجه بوده است. این صنعت به دلیل تقاضای دائمی برای انواع محصولاتش، با توجه به اینکه در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت(پس از موادغذایی و مسکن) قرار دارد و همچنین سابقه آن در کشور، سهم آن در تأم چکیده کامل
   درسالیان اخیر صنعت نساجی کشور با چالش¬های حقوقی و قانونی متعددی مواجه بوده است. این صنعت به دلیل تقاضای دائمی برای انواع محصولاتش، با توجه به اینکه در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت(پس از موادغذایی و مسکن) قرار دارد و همچنین سابقه آن در کشور، سهم آن در تأمین نیازهای داخلی و صادرات به ویژه اشتغال زایی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. لیکن کاستی¬های قانونی و اجرایی در این زمینه باعث گردیده است که این صنعت با آسیب¬های جدی مواجه شود. در این مقاله سعی شده است برخی از مسائل و چالش¬های حقوقی این صنعت بررسی و ارزیابی گردد. براین اساس ابتدا به جایگاه و اهمیت صنعت نساجی پرداخته و آنگاه مسائل حقوقی صنعت نساجی و چالش¬های آن بررسی شده¬اند. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که ضروری است در بخش صنعت نساجی با تجزیه و تحلیل و مطالعه مزیت¬های نسبی آن در جهت ایجاد نظام حقوقی خاص حاکم بر آن گام برداشت. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - نقش مراکز تحقیق و توسعه‌ی (R&D) در نظام نوآوری
   محسن  کشاورز
   يکي از عوامل مهمي که منجر به ايجاد شکاف بين کشورها شده است، تفاوت در توانمندي آن¬ها در انجام نوآوري مستمر در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي¬باشد. با توجه به رشد سريع فنّاوري در دو دهه¬ی اخير و پيش¬بيني اين روند در آينده، بي‌شک اگر تمهيدات مناسبي انديشيد چکیده کامل
   يکي از عوامل مهمي که منجر به ايجاد شکاف بين کشورها شده است، تفاوت در توانمندي آن¬ها در انجام نوآوري مستمر در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي¬باشد. با توجه به رشد سريع فنّاوري در دو دهه¬ی اخير و پيش¬بيني اين روند در آينده، بي‌شک اگر تمهيدات مناسبي انديشيده نشود، با گذشت زمان بر وسعت اين شکاف افزوده خواهد شد. يکي از راه‌هاي مقابله با اين چالش، افزايش توانمندي نوآوري در كشور از طريق افزايش فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه‌ی در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي-باشد. تجارب جهاني نشان مي¬دهد، کشورهايي که در زمينه تحقيقات، بيشترين هزينه را متحمل شده¬اند، آنهايي هستند که صاحب فناوري و صنايع پيشرفته¬اند. از اين¬رو هدف مقاله¬ي حاضر، بررسي نقش مراکز در نوآوري و روش تحقیق به¬کار رفته برای آن، تحلیل استنادی می¬باشد. یافته¬های به¬دست آمده نشان می¬دهد که براي انجام نوآوري موفق، بايد تعامل مناسبي بين اجزاء اصلي «نظام ملي نوآوري» يعني دولت، صنعت، دانشگاه¬ها و مؤسسات پژوهشي از طريق گسترش فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و کاربردي کردن نتايج تحقيقات، وجود داشته باشد. بنابراین می¬توان این¬گونه نتیجه¬گیری کرد که بين تحقيقات و نوآوري و در نتيجه ميزان پيشرفت حقيقي در تمامی کشورهای دنیا و به¬ویژه در کشور ما رابطه مستقيم وجود دارد. در این راستا بايد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، موانع پيش¬روي پژوهش و نوآوري در کشور (که در این مقاله به برخی از آن¬ها اشاره شده است) برداشته شود. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - نقش پارك فناوري مجازي در تحول ماهيت صنعت و دانشگاه در اقتصاد دانش‌بنيان
   عبداله  آقايي
   در اين مقاله، مفهوم پارك فناوري و پارك فناوري مجازي و خدمات آن معرفي شده، و نقش پارك فناوري مجازي در افزايش كارايي و اثربخشي 3 مؤلفه‌ی اساسي توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنيان، يعني صنعت، دولت، و دانشگاه بررسي شده است. به منظور دستيابي به مدلي براي ارتقاي سطح همكاري‌هاي سه‌جانبه چکیده کامل
   در اين مقاله، مفهوم پارك فناوري و پارك فناوري مجازي و خدمات آن معرفي شده، و نقش پارك فناوري مجازي در افزايش كارايي و اثربخشي 3 مؤلفه‌ی اساسي توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنيان، يعني صنعت، دولت، و دانشگاه بررسي شده است. به منظور دستيابي به مدلي براي ارتقاي سطح همكاري‌هاي سه‌جانبه اين عوامل و كمك به پياده‌سازي پارك فناوري مجازي، چارچوبي براي پارك مجازي، پيشنهاد‌ شده ‌است. در اين چارچوب، اجزا و ارتباطات، كاركردها و الزامات پارك فناوري مجازي، مشخص شده‌اند. مدل ارائه شده، ضمن تبيين ارتباطات دانشگاه، دولت و صنعت در پارك فناوري مجازي، تعاملات بين آنها را در چارچوب پارك‌مجازي مشخص مي‌کند. نتايج ارزيابي مدل توسط گروه متخصصان، بيانگر قوت مدل در دستيابي به اهداف مورد انتظار است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بررسی جامعه‌شناختی تأثيرات تكنولوژي بر نیروی كار
   هدايت الله  جمالي پور
   هر دوره از زندگي بشري با نامي كه معرف فعاليت‌‌هاي آن دوره است مشخص مي‌شود. جامعه كشاورزي، جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي عناويني هستند كه هر كدام، به يكي از دوره‌هاي زندگي بشري اشاره دارند. دنيل بل معتقد است آن نوع از كار كه همگاني‌تر باشد به جنبه معرف آن جامعه خاص تبديل چکیده کامل
   هر دوره از زندگي بشري با نامي كه معرف فعاليت‌‌هاي آن دوره است مشخص مي‌شود. جامعه كشاورزي، جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي عناويني هستند كه هر كدام، به يكي از دوره‌هاي زندگي بشري اشاره دارند. دنيل بل معتقد است آن نوع از كار كه همگاني‌تر باشد به جنبه معرف آن جامعه خاص تبديل مي‌شود. وي چنين اظهار عقيده مي‌كند كه، در حالي‌كه در جوامع ماقبل صنعتي نيروي كار كشاورزي در همه جا به وفور يافت مي‌شد و در جوامع صنعتي كار در كارخانجات به هنجار تبديل شد، در جوامع فراصنعتي، اين كار خدماتي است كه حكم‌فرما شده است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد نمود عيني رشد و توسعه علم و دانش و ارتقاي تكنولوژي، خود را در عرصه كار با برجستگي بيشتري نمايان مي‌سازد. به همين دليل توليد، بهره‌وري و انباشت سرمايه كه همگي از خروجي‌هاي كار مي‌باشند تعيين‌كننده ساخت كلي يك جامعه به حساب مي‌آيند. از همين روي مطالعه ويژگي‌هاي فني و تكنولوژيكي كار در جامعه امروزي و تأثيرات آن بر كار و بيكاري افراد آن جامعه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين مقاله سعي خواهد شد به سوالاتي چون: چه عواملي بر تحولات عرضه نيروي كار تاثير مي‌گذارد؟ عوامل شتاب‌دهنده اين تحولات در دهه‌‌هاي اخير چه بوده‌اند؟چرا در برخي جوامع كه روند توسعه به صورت ناقص انجام شده، تحولات حوزه كار با مشكل روبه‌روست؟ ويژگي‌هاي كار در عصر حاضر چگونه است و تكنولوژي چه تأثيري بر آن گذاشته است؟ وضعيت بازار كار در يك دهه‌ اخير در ايران چگونه بوده است؟ به صورت هر چند مختصر به پاسخ داده شود. جزييات مقاله