فهرست مقالات کار

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مطالعه موردی ارتباط ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی (شیر پاستوریزه پگاه تهران)
   محمدرضا آقازاده
   با توجه به اهمیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، پژوهش‌های بسیاری درباره تعیین وضعیت موجود آن‌ها در سطح سازمان‌های دنیا صورت می‌گیرد و این امر همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بسیاری از سازمان‌های ایرانی نیز میزان این متغیرها را اندازه‌گیری می‌کنند و تلاش می‌نمایند تا چکیده کامل
   با توجه به اهمیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، پژوهش‌های بسیاری درباره تعیین وضعیت موجود آن‌ها در سطح سازمان‌های دنیا صورت می‌گیرد و این امر همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بسیاری از سازمان‌های ایرانی نیز میزان این متغیرها را اندازه‌گیری می‌کنند و تلاش می‌نمایند تا از نتایج به دست آمده برای بهبود خط مشی‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه منابع انسانی بهره‌برداری کنند. این تحقیق نیز با فرض نتایج اثربخش تعهد سازمانی بالا در رفع برخی مسائل حوزه منابع انسانی در سازمان‏های ایرانی، به مطالعه موردی اثر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی در شرکت «شیر پاستوریزه پگاه تهران» پرداخته است. در ارزیابی رضایت شغلی و تعهد سازمانی به ترتیب از پرسشنامه‌های «ویسوکی و کروم» بوده و «پورتر، مودی و استریز» بهره برده شده است. پس از جمع‏آوری پرسشنامه‏ها، داده‏ها را با تحلیل‏های آماری یک متغیره (آمار توصیفی، جدول فراوانی)، دو متغیره (همبستگی و آزمون t) و چند متغیره (تحلیل تشریح و تحلیل رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف از تحلیل یک متغیره آماری، بیشتر شناخت وضع موجود می‏باشد و تحلیل‏های دو متغیره و چند متغیره نیز جهت بررسی بهتر وضع موجود و شناسایی علل می‏باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط معنادار میان ابعاد رضایت شغلی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی در سازمان مورد مطالعه است که در راستای تحقیقات پورتر و همکاران است. نتیجه این تحقیق، اهمیت توجه به رضایت شغلی و ابعاد رضایت شغلی کارکنان را در بهبود تعهد سازمانی برای مدیران سازمان مورد مطالعه و دیگر سازمان‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - ارزیابی شرکت‌های فولادسازی با استفاده از الگوی سازمان استراتژی محور
   حسین تقوی علیداش
   در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماری‌های سازمان قلمداد می‌نم چکیده کامل
   در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماری‌های سازمان قلمداد می‌نمایند. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود بالاخص در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. لذا این پژوهش به دنبال ارزیابی نظام مدیریت استراتژی شرکت‌های صنعت فولاد کشور به عنوان بخشی از صنعت کشور، با استفاده از الگوی سازمان‌های استراتژی محور و مقایسه آن با سازمان‌های برتر اروپایی و آمریکایی می‌باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)
   مرتضی ملکی
   یکی ازعوامل موفقیت بنگاه‌ها در دنیای کنونی توجه به نوآوری و قابلیتهای نوآوری در شرکتها است و شرکتها برای تضمین بقای خود نیازمند قابلیت‌نوآوری هستند زیرا قابلیت نوآوری باعث تطابق شرکت با محیط پیچیده جهان امروز می‌شود. از سوی دیگر، رابطه نوآوری با کارآفرینی سازمانی بسیار چکیده کامل
   یکی ازعوامل موفقیت بنگاه‌ها در دنیای کنونی توجه به نوآوری و قابلیتهای نوآوری در شرکتها است و شرکتها برای تضمین بقای خود نیازمند قابلیت‌نوآوری هستند زیرا قابلیت نوآوری باعث تطابق شرکت با محیط پیچیده جهان امروز می‌شود. از سوی دیگر، رابطه نوآوری با کارآفرینی سازمانی بسیار تامل‌برانگیز و قابل توجه است و در اصل این نوآوری از اجزا و مولفه‌های جدایی‌ناپذیر و دستمایه کارآفرینی سازمانی محسوب می‌ شود. در این پژوهش با مروری بر این عوامل، تأثیر قابلیت نوآوری بر بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی و براساس هدف نیز کاربردی است. جامعه‌ آماری این پژوهش، شامل کلیه پرسنل شرکت مواد غذایی تهران همبرگر به تعداد 180 نفر است، که نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است و با استفاده از جدول مورگان 123 نفر انتخاب گشتند. پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده پرداخته شد که نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت قابلیت نوآوری بر بقای شرکت و قابلیت نوآوری بر کارافرینی سازمانی است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان
   رضا شهریاری پور
   پژوهش حاضر با دیدگاه توصیفی ـ زمینه‌ای، مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی را برشمرده و ضمن تشریح به تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دو بخش دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیرا چکیده کامل
   پژوهش حاضر با دیدگاه توصیفی ـ زمینه‌ای، مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی را برشمرده و ضمن تشریح به تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دو بخش دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان دانشگاه سمنان به تعداد 350 نفر و در شرکت شهرک‌های صنعتی شامل 50 مدیر و کارشناس می‌باشد، که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های استاندارد مک گوایر می‌باشد که روایی آن با روش روایی محتوایی و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ (86/0r=) برآورد گردید. داده‌های گردآوری شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل: جداول توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. مهم‌ترین نتایج بدست ‌آمده این پژوهش حاکی از آن است که مدیران و کارشناسان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی از لحاظ فرهنگ کارآفرینانه در ابعاد همکاری و ارتباطات باز تفاوت معناداری وجود دارد، و همچنین نتایج نشان داد که وضعیت ابعاد فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‎های صنعتی در حد مطلوب می‌باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی تأثیر عوامل درونی دانشگاه بر رابطه با صنعت
   احسان سوری
   برای یافتن راهی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، ضروری است رابطه میان عوامل درونی دانشگاه بر انواع راه‌های ارتباطی میان این دونهاد مورد بررسی قرار گرفته و عوامل کلیدی مؤثر در کانون توجه سیاستگذاران بخش آموزش عالی قرار گیرد. در این تحقیق، دسته‌بندی و شناخت تأثیرهر یک از چکیده کامل
   برای یافتن راهی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، ضروری است رابطه میان عوامل درونی دانشگاه بر انواع راه‌های ارتباطی میان این دونهاد مورد بررسی قرار گرفته و عوامل کلیدی مؤثر در کانون توجه سیاستگذاران بخش آموزش عالی قرار گیرد. در این تحقیق، دسته‌بندی و شناخت تأثیرهر یک از عوامل اصلی درونی بر ارتباط باصنایع، از میان گستره وسیع عوامل داخلی دانشگاه، مورد توجه قرار گرفته است .داده‌های تحقیق حاضر به وسیله پرسشنامه با همکاری 388 دانشجوی تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی از 64 دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی در سراسر کشور، به همراه اطلاعات پژوهشی دانشگاه‌ها در گزارش‌های سالانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمع آوری شده است. در این تحقیق مدل اولیه ارتباطی دانشگاه پس از جمع آوری داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول بررسی شده و پس از تائید مدل مفروض، با استفاده از روش رگرسیون، ارتباط میان عوامل داخلی دانشگاه بر فرابازار، بازار دانش و فناوری و کارآفرینی تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد منابع انسانی و زیرساخت دانشگاه بر کارآفرینی و بازار فناوری اثر مثبت دارد. همچنین فناوری و زیرساخت دانشگاه نیز بر فرابازار تأثیر گذار است. در پایان نیز مدل جدیدی برای بررسی تأثیر عوامل داخلی دانشگاه بر ارتباط با صنایع ارائه شده است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، اعتماد سازمانی و خلاقیت (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران)
    
   چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط چندگانه بین تسهیم دانش و اعتماد سازمانی با خلاقیت کارشناسان در پردیس فنی دانشگاه تهران انجام شده است. روش پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده و از طریق روش نمونه‌گیریِ تصادفی، 100 نفر انتخاب شد. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری پ چکیده کامل
   چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط چندگانه بین تسهیم دانش و اعتماد سازمانی با خلاقیت کارشناسان در پردیس فنی دانشگاه تهران انجام شده است. روش پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده و از طریق روش نمونه‌گیریِ تصادفی، 100 نفر انتخاب شد. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها و بر اساس سؤال‌‌های تحقیق و با استفاده از آزمونt تک‌نمونه، ضریب رگرسیون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار AMOSتحلیل شد. نتایج تحقیق عبارت‌اند از: 1. از بین مؤلفه‌های تسهیم دانش، تسهیم ترتیبی و آشکار و از بین مؤلفه‌های اعتماد سازمانی، اعتماد به همکاران و سازمان و خلاقیت کارشناسان وضعیت مطلوبی دارد. 2. از نظر کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران از بین مؤلفه‌های تسهیم دانش، مؤلفه‌های تسهیم دانش پنهان و از بین مؤلفه‌های اعتماد سازمانی، اعتماد به مدیر بیشترین اهمیت را داشته است. 3. اعتماد سازمانی تأثیر مستقیم بر تسهیم دانش داشته، اما بر خلاقیت کارشناسان تأثیری نداشته، درحالی‌که تسهیم دانش بر خلاقیت کارشناسان تأثیر مستقیمی داشته است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - مکان یابی جهت متمرکزسازی حمل و نقل درون کارخانه ای؛ مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا
   جلال صفوی راد
   با افزایش سریع تقاضا برای محصولات تولیدی، کارخانه های صنعتی نیاز مبرم به افزایش پتانسیل و اثربخشی در بخش تولید، برای رقابت در برابر رقبای موجود در بازار را احساس می کنند. در همین زمان است که فرایند تولید باید به توانایی کاهش هزینه با اثربخشی بالا مجهز گردد. بنابراین می چکیده کامل
   با افزایش سریع تقاضا برای محصولات تولیدی، کارخانه های صنعتی نیاز مبرم به افزایش پتانسیل و اثربخشی در بخش تولید، برای رقابت در برابر رقبای موجود در بازار را احساس می کنند. در همین زمان است که فرایند تولید باید به توانایی کاهش هزینه با اثربخشی بالا مجهز گردد. بنابراین می توان از صنعت جابجایی مواد بهبودیافته، به عنوان یکی از راه های افزایش بهره وری، بهبود شرایط کاری و کاهش هزینه های تولید، در صنایع تولیدی، نام برد. در این تحقیق با بررسی اطلاعات مکان یابی، جهت دو مدل پیشنهادی متمرکز سازی ناوگان حمل و نقل درون کارخانه ای، سعی شده است تا با توجه به شرایط حاکم در شرکت مورد بررسی که مهم ترین آن، عدم متمرکزسازی کامل این ناوگان به سبب عدم وجود فضای کافی و نیز عدم وجود تجهیزات راهبری گران قیمت، می باشد، این چهار واحد حمل و نقل را بصورت دو واحد متمرکز، تبدیل نماید. و بر اساس اطلاعات بدست آمده از متغیرهای مکان یابی، مدل مناسبی را جهت این منظور انتخاب نمایند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تحلیل وضعیت کارآفرینی دانشجویان در راستای ارتقای همکاری با صنعت؛مطالعه موردی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی
   مجتبی کرمی پور
   هدف از پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی، در راستای ارتقای همکاری این دانشگاه‌ها با صنعت، بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 6000 نفر از دانشجویان دانشکده‌های علوم تر چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی، در راستای ارتقای همکاری این دانشگاه‌ها با صنعت، بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 6000 نفر از دانشجویان دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی بوده، که با بهره-گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی، تعداد 360 دانشجو به طور برابر از دو دانشگاه مورد مطالعه، به‌عنوان نمونه آماری، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از ابزار استاندارد شامل پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی الاین بیچ (2007)، استفاده شده، که روایی آن، از طریق بررسی دیدگاه‌های خبرگان و صاحب‌نظران این حوزه و پایایی این پرسشنامه، با بهره‌گیری از ضریب آلفای کرونباخ، 82% محاسبه شده است. در تحقیق پیش‌رو، از مجموع آزمون‌های آمار استنباطی، آزمون t برای گروه‌های مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون، استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که، بین میانگین‌ مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی، تفاوت معنادار وجود نداشته و علاوه بر آن، بین «مهارت‌های شخصی و فنی»، «مهارت‌های شخصی و مدیریتی» و «مهارت‌های مدیریتی و فنی»، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - مطالعه مروری پیشایندهای فردی و محیطی در حوزه تشخیص فرصت کارآفرینانه
   ایمان رخشانی
   در دهه ­های اخیر توجهات به حوزه تشخیص فرصت کارآفرینانه گسترش چشمگیری داشته است، زیرا شناسایی و انتخاب فرصت­های مناسب برای کسب و کارهای جدید از جمله مهمترین توانایی­های یک کارآفرین موفق است. بسیاری از پژوهش­ها تاکنون به بررسی فرآیندها و فعالیت­های کارآفرینانه بعد از ایجا چکیده کامل
   در دهه ­های اخیر توجهات به حوزه تشخیص فرصت کارآفرینانه گسترش چشمگیری داشته است، زیرا شناسایی و انتخاب فرصت­های مناسب برای کسب و کارهای جدید از جمله مهمترین توانایی­های یک کارآفرین موفق است. بسیاری از پژوهش­ها تاکنون به بررسی فرآیندها و فعالیت­های کارآفرینانه بعد از ایجاد و شناسایی فرصت پرداخته­اند و این نشان می­دهد که کارآفرینی از خواستگاه خود مورد بررسی قرار نگرفته است. این مقاله،  با بررسی و جستجو در پژوهش­های انجام شده توسط پژوهشگران مختلف، در ابتدا به مسأله نوآوری به عنوان ابزاری برای حفظ و ارتقای مزیت رقابتی در برابر رقبا از طریق طراحی و تولید محصول جدید در کنار تشخیص فرصت­ها و بازار های جدید اشاره می کند و سپس در ادامه به مطالعه نقش و اثر خودکارآمدی ، دانش پیشین و شبکه­ های اجتماعی  به عنوان اثرگذارترین  پیشایندهای فردی و  عوامل و محیط سازمانی را به عنوان محرکه­ های محیطی و مکمل در فرآیند تشخیص فرصت و ایجاد کسب و کار جدید مخاطره دار در ادبیات حوزه تشخیص فرصت کارآفرینانه و کارآفرینی می­پردازد. یافته ­های حاصل از پژوهش­های مختلف نشان می­دهند که می­توان به عوامل فردی مذکور به عنوان مهمترین و اثرگذارترین پیشایندهای فردی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه توجه کرده و اینکه باید علاوه بر عوامل فردی به محیط خارجی هم توجه نمود. محیط بستری برای شکل گیری فرصت می­باشد. در واقع احتمال ظهور فرصت­ها در محیط­هایی تحت شرایط عدم اطمینان، پیچیدگی و آشوب بالا افزایش می­یابد. در انتهای این مقاله توصیه­ هایی به پژوهشگرانی که قصد انجام پژوهش­های میدانی و تجربی در حوزه تشخیص فرصت کارآفرینی را دارند ارائه می شود. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - نقش کارآفرینی زنان در توسعه اقتصادی کشور
   پگاه بهببهانی
   چکیده: در دنیایی که دانایی حرف اول را می زند توجه به استعداد و نقش زنان در خانواده و جامعه بسیار حائز اهمیت است و نباید قشر عظیمی از جامعه را نادیده گرفت. بسیاری از مسئولان جوامع توانسته اند با تکیه بر این استعدادها و توانایی ها مشکلات بزرگی را کاهش داده و در جهت رفع آن چکیده کامل
   چکیده: در دنیایی که دانایی حرف اول را می زند توجه به استعداد و نقش زنان در خانواده و جامعه بسیار حائز اهمیت است و نباید قشر عظیمی از جامعه را نادیده گرفت. بسیاری از مسئولان جوامع توانسته اند با تکیه بر این استعدادها و توانایی ها مشکلات بزرگی را کاهش داده و در جهت رفع آن تلاش کنند. امروزه با وجود افزایش زنان و دختران تحصیلکرده، نرخ اشتغال زنان نسبت به مردان کمتر بوده و به آنها در پست های بالای مدیریتی توجه نمی شود. بنابراین زنان خود درصدد برآمدند تا بتوانند با استفاده از کارآفرینی و قبول ریسک های کسب و کار، خود را در دنیای واقعی کار نشان دهند و در توسعه همه جانبه کشور نقش ایفا نمایند. زنان در این حوزه توانسته اند با حمایت های لازم و اندیشه ای خلاق موانع را برطرف کرده و پا به عرصه های مهم اقتصادی بگذارند. بدین منظور در این مقاله سعی شده است تا ضمن بیان اهمیت تحقیق به پیشینه پژوهش پرداخته و با بیان پژوهش های گذشته و عوامل موثر بر کارآفرینی زنان، نقش آنان را در توسعه اقتصادی کشور بررسی کرده و در انتها پیشنهاداتی را در این زمینه بیان نموده است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - همسویی استراتژی های کسب و کار و استراتژی های مدیریت دانش
   فرزین پورتیمور فرد تبریزی
   هدف اصلی این مقاله بررسی همسویی بین استراتژی های کسب و کار و استراتژی های مدیریت دانش در شرکت های قطعه سازی خودرو تبریز می باشد. این تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع روش پیمایشی- همبستگی است. نمونه مورد بررسی 146 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های قطعه سازی خودرو در شه چکیده کامل
   هدف اصلی این مقاله بررسی همسویی بین استراتژی های کسب و کار و استراتژی های مدیریت دانش در شرکت های قطعه سازی خودرو تبریز می باشد. این تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع روش پیمایشی- همبستگی است. نمونه مورد بررسی 146 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های قطعه سازی خودرو در شهر تبریز می باشد. به منظور بررسی پایایی ابزار اندازه گیری، مقدار آلفای کرونباخ برای استراتژی های کسب و کار 0.86 و برای استراتژی های مدیریت دانش 0.88 بدست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی تأییدی به منظور بررسی روایی سازه، آزمونt تک نمونه ای جهت بررسی وضعیت متغیر و از تحلیل مسیر برای تایید یا رد فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه ی مثبت و معناداری بین استراتژی های کسب و-کار و استراتژی های مدیریت دانش وجود دارد. همچنین استراتژی های پیشگامی و تدافعی به عنوان مهمترین مولفه های استراتژی های کسب و کار؛ و نیز استراتژی دانش ضمنی به عنوان مهمترین مولفه ی استراتژی مدیریت دانش شناخته شدند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - چارچوبی برای تخصیص تحقیقات دانشگاهی به حل مسائل صنعت
   احمد پورامینی
   پایان نامه ها و تحقیقات دانشگاهی می توانند سهم مهمی در حل مسائل صنعت کشور داشته باشند. موضوع این تحقیقات باید ‏از یک سو در برگیرنده مسائل روز مراکز صنعتی بوده و از سوی دیگر ارزش لازم برای یک تحقیق علمی را دارا باشند. در این ‏مقاله سعی شده است چارچوبی برای اختصاص و انجا چکیده کامل
   پایان نامه ها و تحقیقات دانشگاهی می توانند سهم مهمی در حل مسائل صنعت کشور داشته باشند. موضوع این تحقیقات باید ‏از یک سو در برگیرنده مسائل روز مراکز صنعتی بوده و از سوی دیگر ارزش لازم برای یک تحقیق علمی را دارا باشند. در این ‏مقاله سعی شده است چارچوبی برای اختصاص و انجام مناسب این گونه تحقیقات ارائه گردد. در این راستا، روش انجام تحقیق به ‏شکل قرارداد میان مرکز صنعتی و دانشگاه به علت مغایرت با اصول و شرایط کار تحقیقاتی مورد نقد واقع شده است. به عنوان ‏یک روش جایگزین پیشنهاد شده است که یک جریان اطلاعاتی دو طرفه شامل مسائل روز صنعت و راه حل های بدست آمده از ‏تحقیقات دانشگاهی میان مراکز دانشگاهی و صنعتی برقرار شود. نشان داده شده است که در این طرح شرایط کار تحقیقاتی و ‏ضرورتها و فوریتهای مرکز صنعتی به شکل مناسبی پوشش داده میشود. ‏ جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - دانشگاه کارآفرین و بیم‌ و امیدها در اقتصاد دانش‌بنیان
   امین پژوهش جهرمی
   دانشگاه‌ها دوران گذار خود را طی می‌کنند. تحولات گسترده جهانی تاثیرات عمیق اجتماعی-اقتصادی به همراه داشته و فشار را بر آموزش عالی به طور تصاعدی افزایش داده است. در این میان، از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که مسئولیت‌های جدیدی همانند توسعه منطقه‌ای اقتصادی و اجتماعی، کاهش بو چکیده کامل
   دانشگاه‌ها دوران گذار خود را طی می‌کنند. تحولات گسترده جهانی تاثیرات عمیق اجتماعی-اقتصادی به همراه داشته و فشار را بر آموزش عالی به طور تصاعدی افزایش داده است. در این میان، از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که مسئولیت‌های جدیدی همانند توسعه منطقه‌ای اقتصادی و اجتماعی، کاهش بودجه عمومی، و مهارت‌دار شدن دانشجویان‌ را پذیرا شده، رفتار کارآفرینانه داشته و پیگیر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی و زایش شرکت‌های فناورانه دانشگاهی باشند؛ در غیر این صورت همانند هر اندامگانی که شرایط متغیر محیطی و زیست‌بوم خود را درک نکرده، توان بقای خود را از دست می‌دهند. اما آن‌چه مورد پرسش است تاثیر این نقش جدید بر کارکرد شناخته شده و متعارف دانشگاه است که موجبات بیم و امیدهایی شده است. پژوهش حاضر که به مرور این نگرانی‌ها و امیدواری‌ها پرداخته، از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. هم‌چنین از نظر نحوه گردآوری‌ داده‌ها، از نوع پژوهش‌های کیفی و روش تحقیق، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی حوزه دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق در 3 مرحله رخ داد: بررسی کامل ادبیات تحقیق؛ خلاصه کلام این مقالات؛ و ترکیب نهایی و جمع‌بندی بیم‌ها و امیدهای این حوزه. مقاله نتیجه می‌گیرد با وجود نگرانی‌هایی که در مورد تغییر نقش دانشگاه‌ها در اقتصاد دانش بنیان وجود دارد، قوت امیدواری‌ها بیش‌تر بوده و تحولات اخیر نیز نشان‌دهنده حرکت پر شتاب به سمت دانشگاه کارآفرین و رویکرد تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - ظهور پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری؛ وجه تمایز دانشگاه سنتی و مدرن
   حمید شفیع زاده
   تحولات اخیر جامعه بشری در عصر فراصنعتی، جوامع و سازمان ها را ناگزیر از تأکید بر توسعه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین انعطاف پذیری و سازگاری حداکثری در ارتباط با پیچیدگی های محیطی نموده است. به عبارت دیگر، بشر در نخستین دهه از هزاره سوم میلادی با گذر از اقتصاد چکیده کامل
   تحولات اخیر جامعه بشری در عصر فراصنعتی، جوامع و سازمان ها را ناگزیر از تأکید بر توسعه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین انعطاف پذیری و سازگاری حداکثری در ارتباط با پیچیدگی های محیطی نموده است. به عبارت دیگر، بشر در نخستین دهه از هزاره سوم میلادی با گذر از اقتصاد جهانی و تحولات عظیم صنعتی و تکنولوژیکی، گام در عصری نهاده که دانش، محور اساسی تمامی حوزه ها و عرصه ها قرار گرفته است. در این عصر که به تعبیری عصر کارآفرینی نامگذاری شده است، دانش، فناوری و نوآوری مبنای توسعه تمامی جوامع محسوب می گردد. چراکه کارآفرینی به مثابه مهمترین سلاح پیشرفت علمی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته، قادر است موجبات اشتغال زایی، افزایش بهره وری، توسعه اقتصادی و ارتقاء رفاه اجتماعی را در کشورهایی نظیر کشور عزیزمان ایران فراهم نماید. یکی از الزامات دستیابی به توسعه علمی و فناوری، ایجاد درک صحیح و مشترک از ضرورت و اهمیت دانش، فناوری و نوآوری در جامعه از طریق بسیج ملی منابع و امکانات و ایجاد نظام جامع علم و فناوری در کشور است که لازمه آن ارتقای جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در قالب مجموعه های جدیدی تحت عنوان پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مبتنی بر دانش و فناوری و مراکز حمایت کننده از آنان خواهد بود.طی دهه های اخیر، ظهور پدیده پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در بسیاری کشورها توانسته است تأثیرات شگرفی در دستیابی به توسعه دانش محور و همچنین تقویت تعاملات دولت، دانشگاه و صنعت برجای گذارد. لذا با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر، ابتدا به بیان تعریف پارک ها و مراکز رشد پرداخته و سپس بررسی وضعیت موجود و پیشینه پارک ها و مراکز رشد فناوری در جهان و سابقه آن در آسیا، ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت عوامل موثر بر اثربخشی پارک ها و مراکز رشد ارائه شده است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - بررسی تاثیر رهبری استراتژیک و توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گیلان
   مصطفی ابراهیم پور ازبری
   نحوه مدیریت و رهبری سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی با داشتن ویژگی‌های خاص خود، همواره سوال اساسی بعضی از محققان بوده است. با ورود بحث مدیریت استراتژیک به سازمان‌های آموزشی، دیدگاه‌های مختلفی در خصوص مدیریت این مراکز مطرح شد که آیا می-توان مباحث مرتبط با بنگاهها را وارد رش چکیده کامل
   نحوه مدیریت و رهبری سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی با داشتن ویژگی‌های خاص خود، همواره سوال اساسی بعضی از محققان بوده است. با ورود بحث مدیریت استراتژیک به سازمان‌های آموزشی، دیدگاه‌های مختلفی در خصوص مدیریت این مراکز مطرح شد که آیا می-توان مباحث مرتبط با بنگاهها را وارد رشته مدیریت آموزشی و محیط‌های آموزشی نمود. دیدگاهی که هر دو دسته بر آن توافق دارند، تفاوت محیط‌های آموزشی با محیط‌های بنگاهی است. این تفاوت منجر به حوزه‌های مختلف تحقیقاتی می‌شود که از جمله آنها می‌توان به سبک رهبری مدیران آموزشی اشاره کرد. از جمله سبکهای رهبری، که در نحوه مدیریت مراکز آموزشی تحقیقاتی مطرح است، سبک رهبری استراتژیک می‌باشد. این مقاله به بررسی اثر این سبک رهبری بر توامندسازی و رضایت کارکنان دانشگاه گیلان، پرداخته است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری کارکنان دانشگاه گیلان می‌باشند که با استفاده از نمونه گیری، از 235 نفر از کارکنان دانشگاه جهت جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده و نتیجه پژوهش نشان داده است که سبک رهبری استراتژیک و توانمندسازی کارکنان، اثر مثبتی بر رضایت شغلی کارکنان دارند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - مروری بر مدل های خطی تجاری سازی و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها
   فرزانه بیات ترک
   امروزه اهمیت تحقیقات به خاطر نوآوری و اهمیت نوآوری نیز به دلیل سود اقتصادی آن است تجاری سازی تحقیقات، بخش مهمی از فرآیند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی‌شود. تجاری‌سازی تلاشی در جهت کسب سود از نوآوری، از طریق بکارگیری فناوری‌های جدید در چکیده کامل
   امروزه اهمیت تحقیقات به خاطر نوآوری و اهمیت نوآوری نیز به دلیل سود اقتصادی آن است تجاری سازی تحقیقات، بخش مهمی از فرآیند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی‌شود. تجاری‌سازی تلاشی در جهت کسب سود از نوآوری، از طریق بکارگیری فناوری‌های جدید در محصولات، فرایندها، خدمات جدید و فروش آنها در محیط بازار به شمار می‌رود. برای بسیاری از فناوریهای جدید، تجاری‌سازی برافزایش مقیاس از نمونه اولیه به تولید انبوه و دستیابی به منابع بیشتر دلالت می‌کند. جهت بکارگیری مفهوم تجاری‌سازی در سازمان‌ها، لازم است با مدل‌های تجاری‌سازی آشنا شویم. مدل‌های تجاری‌سازی تکنولوژی نقشه مسیرِ توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های استراتژیک برای تجاری‌سازی تکنولوژی می‌باشد. این مدل‌ها به دو دسته خطی و غیر خطی تقسیم می‌شوند. مدل‌های خطی تلفیقی از تجربه و تخصص در حوزه‌های تحقیق، توسعه محصول، بازاریابی و توسعه کسب‌و‌کار را نشان می‌دهند. لذا در این تحقیق، ضمن تعریف تجاری‌سازی ، هشت مدل مهم از مدل‌های خطی تجاری سازی و نقاط اشتراک و افتراق مدل ها بررسی خواهد شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بهترین چارچوب نظری در الگوهای تجاری سازی جدای از ویژگی‌های سازمانی که سیستم نوآوری در آن عمل می‌کند مدل جولی است این مدل نسبت به سایر مدل ها به دلیل تعیین جزئیات فرایند تجاری سازی و توجه به نیازهای بازار کاربردی‌تر است این مدل به همراه مدل گلداسمیت که مجموعه ای از دستورالعمل‌ها را برای هر مرحله از چرخه کسب و کار تجویز می‌کند می تواند به عنوان مدلی در توسعه و تجاری‌سازی محصولات جدید به کار رود. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - نگاهی به نقش دانش‌آفرینی برکارآفرینی دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
   فرهاد فرهادی امجد
   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه دانش‌آفرینی و کارآفرینی در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بوده است. شیوه این پژوهش بر اساس هدف و ماهیت آن، کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه دانش‌آفرینی و کارآفرینی در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بوده است. شیوه این پژوهش بر اساس هدف و ماهیت آن، کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94-93 بوده است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 120 نفر به دست آمد. ابزارهای پژوهش دو پرسشنامه دانش-آفرینی نوناکا(1983) و کارآفرینی بدری و همکاران(1385) بوده است. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای دانش‌آفرینی 793/0 و کارآفرینی 861/0 محاسبه شد و برای بررسی روایی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد دانش‌آفرینی و مؤلفه‌های آن با کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار دارد. از بین مؤلفه‌های دانش-آفرینی، سه مؤلفه اجتماعی‌سازی، بیرونی‌سازی و درونی‌سازی قابلیت پیش‌بینی کارآفرینی را دارند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - مقاله
    
   مقالههههه
   مقالههههه جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - برررسی رابطه بین هوش کسب و کار وگرایش به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی مطالعه موردی ((اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد))
   حجت الله مرادی
   زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف برررسی رابطه بین هوش کسب و کار وگرایش به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد می باشد . روش: پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع همبستگی می باشد. جامعه آمار چکیده کامل
   زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف برررسی رابطه بین هوش کسب و کار وگرایش به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد می باشد . روش: پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد تشکیل می دهند. ابزار سنجش پژوهش حاضر، پرسشنامه که روایی آن مورد تایید قرار گرفته و پایایی ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه ها حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه گیری پایایی خوبی برخوردار است، داده های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آماری t و همبستگی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: برون داد اولیه این پژوهش نشان می دهد، بین هوش کسب و کار وگرایش به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با ضریب 0.38 رابطه معنا داری دارد. و همچنین هوش کسب و کار و گرایشهای تجاری سازی در اعضای هیئت علمی دانش گاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد بیشتر از میانگین متوسط است. نتیجه گیری: این پژوهش در مجموع، بین هوش کسب و کار وگرایش به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی رابطه معنا داری وجود دارد یعنی هرچه هوش کسب وکار در اساتید بیشتر باشد گرایش به تجاری سازی تحقیقات بیشتر است . جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - برنامه‌های کاربردی آگاه به زمینه در شبکه های خودروئی اقتضائی
   طاهره محمدی
   حمل و نقل به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر در برنامه‌ریزی‌های کلان کشورها مورد توجه ویژه قرار دارد. با رشد سریع خودروها، مسائل و مشکلات سیستم حمل و نقل ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. اخیرا ویژگی‌ها و برنامه‌های کاربردی خاص شبکه‌های خودروئی اقتضائی، مانند مدیریت بهی چکیده کامل
   حمل و نقل به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر در برنامه‌ریزی‌های کلان کشورها مورد توجه ویژه قرار دارد. با رشد سریع خودروها، مسائل و مشکلات سیستم حمل و نقل ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. اخیرا ویژگی‌ها و برنامه‌های کاربردی خاص شبکه‌های خودروئی اقتضائی، مانند مدیریت بهینه ترافیک، ایمنی جاده‌ها و ایجاد سرگرمی، این حوزه پژوهشی را بسیار قابل توجه کرده است. در آینده‌ای بسیار نزدیک خودرو‌ها به سیستم‌های ارتباطی، امکانات محاسباتی آن‌بورد، قدرت ذخیره‌سازی و حسگرهای بیشتری مجهز خواهند شد. لذا برنامه‌های کاربردی متعددی برای ارتقای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند ارائه شده‌اند که با استفاده از فن‌آوری‌های نوین مانند محاسبات فراگیر و شبکه‌های اقتضائی خودروئی خدمات متنوعی را به کاربران این شبکه‌ها ارائه می‌دهند. در این مقاله، مروری بر برنامه‌های کاربردی آگاه به زمینه در شبکه‌های خودروئی اقتضائی صورت خواهد پذیرفت و با توجه به نوع محیط، نوع سرویس، معماری سیستم، نوع ارتباطات و نوع زمینه این برنامه‌های کاربردی یک طبقه بندی جدید برای آن‌ها ارائه خواهد شد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - شناسایی و بررسی فرصت های کارآفرینی ورزشی در بخش بانوان با رویکرد صنعتی-دانشگاهی
    
   امروزه ورزش از مفهوم سلامت بدن و داشتن اندامی متناسب فراتر رفته و به یک صنعت بین المللی تبدیل شده است. صنعت ورزش در سراسر دنیا تعداد افراد زیادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار می گیرد و یکی از صنایع جهانی شده در دنیا می باشد. کارآفرینی در حوزه ورزش نیز وارد شده ا چکیده کامل
   امروزه ورزش از مفهوم سلامت بدن و داشتن اندامی متناسب فراتر رفته و به یک صنعت بین المللی تبدیل شده است. صنعت ورزش در سراسر دنیا تعداد افراد زیادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار می گیرد و یکی از صنایع جهانی شده در دنیا می باشد. کارآفرینی در حوزه ورزش نیز وارد شده است و به هر گونه کارآفرینی در حوزه ورزش، کارآفرینی بر مبنای ورزشی گفته می شود. تعریف کارآفرینی ورزشی این گونه تکمیل می شود که سازمان ها یا جوامع در ورزش از یک فرصت استفاده می کنند تا ارزشی را خلق کنند. فرصت، حالتی خارجی است که می تواند به صورت مثبت بر عوامل عملکردی سازمان تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد. از جنبه ابزاری فرصت هر عامل مساعد محیطی می باشد که برای رسیدن به هدف کارآفرین کمک می کند و از جنبه نگرشی هیچ عامل محیطی به خودی خود، نه فرصت است و نه تهدید؛ بلکه نگرش استراتژیست و نوع برخورد با عامل، عامل به ظاهر تهدید را به فرصت تبدیل می کند و بالعکس. برنامه ریزی استراتژیک کاری مخاطره آمیز و پیچیده می باشد: زیرا هر سازمان را به محیط رقابتی خاصی هدایت می کند و چگونگی برنامه ریزی استراتژیکی می تواند تطبیق قوت ها و ضعف های سازمان را با فرصت ها و تهدیدات محیط معین سازد. با فرصت ها، سازمان ها می‌توانند راهبردهای متناسب را برای استفاده از فرصت ها تدوین نمایند. هدف از این مقاله شناسایی فرصت های کارآفرینی ورزشی در بخش بانوان با رویکرد صنعتی-دانشگاهی می باشد. با توجه به ماهیت شناسایی فرصت ها، از مصاحبه های اکتشافی با روش قضاوتی در میان نخبگان جامعه ورزشی استفاده شد. نتیجه آمار فراونی مصاحبه ها نشان می دهد که در فرصت ها، بالاترین فرصت: "تولیدات لباس های ورزشی بانوان و فروش آن ها" می باشد. با توجه به بالاترین فرصت، پیشنهاد می شود برای توسعه کارآفرینی در ورزش بانوان به این موضوع بیشتر پرداخته شود و تحقیقات بیشتر بر روی تولیدات لباس های ورزشی بانوان صورت گیرد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - نقش و کارکردهای فرهنگ سازمانی در جهت نهادینه سازی کارآفرینی سازمانی در نظام آموزش عالی
   وحید سلطانزاده
   امروزه برای کشورهای در حال توسعه، توجه به کارآفرینی سازمانی از ابزارهای اساسی و موثر در دستیابی به توسعه محسوب می شود. چرخ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آید. در بیشتر کشورها روبه رشد و از جمله ایران، شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امر چکیده کامل
   امروزه برای کشورهای در حال توسعه، توجه به کارآفرینی سازمانی از ابزارهای اساسی و موثر در دستیابی به توسعه محسوب می شود. چرخ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آید. در بیشتر کشورها روبه رشد و از جمله ایران، شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات، راه حل های جدید و متفاوتی را طلب می کند. این راه حل جدید توسعه کارآفرینی است. در نتیجه لزوم توجه و بررسی در خصوص کارآفرینی سازمانی در راستای خلق حماسه اقتصادی بعنوان راهکار مناسب برای حرکت به سوی رونق تولید داخلی ضروری می باشد. از این رو نوشتار حاضر در صدد تحلیل نقش فرهنگ سازمانی در توسعه کارآفرینی سازمانی در نظام آموزش عالی می باشد. نتایج بررسی نشان داد که دانشگاه ها برای توسعه کارآفرینی سازمانی نیاز به فرهنگ توسعه ای دارند و در بستر فرهنگ سلسله مراتبی توسعه کارآفرینی برای توسعه با مانع مواجهه است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد
   حجت الله مرادی پردنجانی
   هدف این پژوهش، بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد بود.  بدین منظور از بین 1500 دانشجوی آموزشکده ی فنی دختران نجف آباد بر اساس جدول مورگان ، 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند . و چکیده کامل
   هدف این پژوهش، بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد بود.  بدین منظور از بین 1500 دانشجوی آموزشکده ی فنی دختران نجف آباد بر اساس جدول مورگان ، 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند . وسیله ی جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ی گرایش های کارآفرینی احمدپور داریانی و مقیمی با ضریب آلفای کرونباخ 88/0 و پرسشنامه محقق ساخته ارتباط دانشگاه و صنعت با ضریب آلفای کرونباخ 78/0 بود. روش پژوهش ، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات جمع آوری شده علاوه بر تجزیه و تحلیل توصیفی ، با آزمون های ضریب همبستگی ، تی تک گروهی و تحلیل واریانس یکطرفه ، تجزیه و تحلیل استنباطی شد.  نتایج نشان داد بین میزان توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه با توسعه گرایش های کارآفرینی در ابعاد مختلف اعم از پیشرفت طلبی ، استقلال طلبی ، خلاقیت ، ریسک پذیری و کنترل درونی همبستگی معناداری وجود دارد. لذا با توجه به این نتایج، مدیریت کلان آموزش عالی کشور بایستی ضمن تاکید بر افزایش روزافزون ارتباط نهاد دانشگاه با صنعت ، بر اهمیت این موضوع در تحقق گرایش دانشجویان به کارآفرینی و فعالیت های مربوط به آن توجه کند تا مدیران رده های میانی و پایین به ویژه مدیران دانشگاه ها بر مبنای رابطه بین توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه با توسعه گرایش های کارآفرینی ، عملکرد بهتری داشته باشند که در نهایت به موفقیت سیستم آموزش عالی و پیشرفت کشور منجر خواهد شد جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - نمایش چینی در مقابل اروپا در ارتباط با ارزیابی تکنولوژی: همگرا یا واگرا؟
   ناهید شیخان
   در این مقاله تلاش می شود تا تشخیص اینکه آیا ارزیابی چینی و اروپایی از اوراق بهادار فن آوری های مربوطه خود متفاوت هستند. سوال اول مربوط به سطح درک از رقابت و جذابیت هر نمونه کارهای فن آوری است. سوال دوم مربوط به منطق اساسی به شیوه های حسابرسی فناوری: آیا هر یک از این شیو چکیده کامل
   در این مقاله تلاش می شود تا تشخیص اینکه آیا ارزیابی چینی و اروپایی از اوراق بهادار فن آوری های مربوطه خود متفاوت هستند. سوال اول مربوط به سطح درک از رقابت و جذابیت هر نمونه کارهای فن آوری است. سوال دوم مربوط به منطق اساسی به شیوه های حسابرسی فناوری: آیا هر یک از این شیوه تمایل به یک مدل منحصر به فرد و به طور کلی و یا انجام آنها نشان از ویژگی های منحصر به فرد برخی؟(ویژگی ها) در ممیزی تکنولوژی انجام شده در 10 شرکت  چینی و 40 شرکت اروپایی، 454 خود ارزیابی تولید شده است که 82 چینی و 372 اروپایی بوده است. دو نتیجه گیری وجود دارد: الف) مقایسه میانگین نشان می دهد که جذابیت تکنولوژی در چین و اروپا نمونه متفاوت است. از آن می توان استنباط کرد که چین و اروپا با ارزش مشابه، تکنولوژی در هدف هایشان قرار گرفته است. با این حال، رقابت های تکنولوژی در چین به روشنی بسیار پایین تر تلقی می شود. این نشان می دهد که یک شکاف رقابتی هنوز هم به وضوح میان چین و اروپا مشاهده شده است. (ب) تجزیه و تحلیل دلایل منطقی را برای ارزیابی جذابیت تکنولوژی که تمایل به واگرایی دارد را نشان می دهد و در عین حال دلایلی برای ارزیابی رقابت های تکنولوژی تمایل به پیروی از خطوط مشابه است که در هر دو نمونه بصورت زیر؛ این است که احتمالا به دلیل اینکه جذابیت یک مفهوم مبتنی بر فرهنگ است در حالی که رقابت بیشتر و بیشتر جهانی است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - تحلیلی بر رقابت پذیری اقتصاد ایران ، ارزیابی عملکرد گذشته سال2015-2016
   داود محمد قاسمی
   ما در این مقاله به توضیح شاخص های رقابت پذیری بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد می پردازیم رقابت پذیری بر اساس این گزارش به مولفه نهاد ها، زیر ساخت ها،ثبات اقتصاد کلان،بهداشت و آموزش ابتدایی،کار آموزی و آموزش عالی، کارایی بازار کالا،کارایی بازار کار،بازار مالی، آمادگی تکن چکیده کامل
   ما در این مقاله به توضیح شاخص های رقابت پذیری بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد می پردازیم رقابت پذیری بر اساس این گزارش به مولفه نهاد ها، زیر ساخت ها،ثبات اقتصاد کلان،بهداشت و آموزش ابتدایی،کار آموزی و آموزش عالی، کارایی بازار کالا،کارایی بازار کار،بازار مالی، آمادگی تکنولوژی،اندازه بازار، پیشرفت در کسب و کار و نوآوری می پردازد و ما بر آنیم که کشور را بر اساس این مولفه ها مورد بررسی قرار دهیم. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان‌ها در جذب دانش و فناوری (بررسی موردی دو صنعت تولیدی و خدماتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)
   آسیه صفردوست
   در محیط کسب و کار مدرن دو عامل ابهام و پیچیدگی، مزیت رقابتی سازمانها بیشتر از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آن‌ها باشد، به دانشی که در اختیار آن­هاست بستگی دارد. یکی از مفاهیم مرتبط با دانش و فناوری در سازمان، مفهوم ظرفیت جذب دانش و فناوری است که در این پژوهش در سطح فردی چکیده کامل
   در محیط کسب و کار مدرن دو عامل ابهام و پیچیدگی، مزیت رقابتی سازمانها بیشتر از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آن‌ها باشد، به دانشی که در اختیار آن­هاست بستگی دارد. یکی از مفاهیم مرتبط با دانش و فناوری در سازمان، مفهوم ظرفیت جذب دانش و فناوری است که در این پژوهش در سطح فردی به دو بعد توانایی و انگیزه کارکنان و در سطح سازمانی به فرایندهای یادگیری تقسیم می­گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان‌ها در جذب دانش و فناوری می­باشد. بدین منظور و برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، مدیران شرکت‌های داروسازی و بانک عنوان دو صنعت تولیدی و خدماتی مهم در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با تحلیل عاملی تأییدی، برازش مدل­های متغیرها تأیید گردید و در نهایت نتایج آزمون t تک نمونه­ای نشان داد که با وجود ضعف در برخی زیر متغیرها؛ وضعیت جذب دانش و فناوری در سازمان‌های مورد بررسی در سطح قابل قبولی است. همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن، شاخص‌های جذب با هم تفاوت معناداری دارند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - بررسی تأثیر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت بر ارزش افزوده آموزش عالی
   نبی اله یزدی
   ایران یک کشور در حال توسعه است و جهت رسیدن به توسعه نه تنها نیازمند منابع متفاوت جهت تولید بیشتر است بلکه برای استفاده بهتر از منابع موجود به عوامل تولید با بهره­وری بالایی احتیاج دارد. یکی از مهم­ترین عوامل تولید، نیروی کار است. نیروی کار با کسب مهارت و آگاهی بیشتر در چکیده کامل
   ایران یک کشور در حال توسعه است و جهت رسیدن به توسعه نه تنها نیازمند منابع متفاوت جهت تولید بیشتر است بلکه برای استفاده بهتر از منابع موجود به عوامل تولید با بهره­وری بالایی احتیاج دارد. یکی از مهم­ترین عوامل تولید، نیروی کار است. نیروی کار با کسب مهارت و آگاهی بیشتر در مراکز آموزشی بالاخص دانشگاه­ها ، بهره­وری بالاتر را ایجاد می­کند. بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از داده­های سری زمانی 93-1358 به بررسی تأثیر بهره­وری نیروی کار بر ارزش افزوده آموزش عالی پرداخته شد. جهت رسیدن به این استفاده و به کمک مدل خودتوصیح با وقفه­های گسترده(ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای نام برده، سنجیده شده است. پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت نتایج حاصل از این مدل­ برآورد شده، نشان می­دهد، که بهره­وری نیروی کار در بخش صنعت اثر مثبت بر ارزش افزوده آموزش عالی در دانشگاه­ها دارد. همچنین ضریب الگوی تصحیح خطای برداری نیز در هر دوره 58 درصد از عدم تعادل را تعدیل کرده. بنابراین با ایجاد تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه در جهت رشد هرچه بیشتر بخش مذکور و بدنبال آن اقتصاد کوشید. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - شناسایی و اولویت بندی عوامل تسهیل کننده ی توسعه ی شرکت های دانش بنیان مستقر درمرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
   پگاه بهببهانی
   چکیده:         در زمینه کسب و کارهای دانش بنیان تحقیقات جامع و کامل با تحلیل های آماری پیشرفته به ندرت صورت گرفته است که در این میان شناسایی و اولویت بندی عوامل تسهیل کننده ی توسعه ی شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در پایه گذاری و ادامه روند اقتصاد دانش بنیان و پیشرفت جام چکیده کامل
   چکیده:         در زمینه کسب و کارهای دانش بنیان تحقیقات جامع و کامل با تحلیل های آماری پیشرفته به ندرت صورت گرفته است که در این میان شناسایی و اولویت بندی عوامل تسهیل کننده ی توسعه ی شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در پایه گذاری و ادامه روند اقتصاد دانش بنیان و پیشرفت جامعه دانش محور خواهد داشت.       بر این اساس پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مصاحبه با مدیران شرکت های مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و بررسی پژوهش های گذشته عوامل تسهیل کننده ی توسعه ی شرکت های دانش بنیان شناسایی شده و به تدوین ابزار پژوهش پرداختیم و سپس از طریق گردآوری داده­های کمی، تحلیل داده های کیفی را در مقیاس وسیع مورد آزمون قرار دادیم. بر این اساس، پرسشنامه ای محقق ساخته در اختیار کارکنان و مدیران شرکت های دانش بنیان قرار گرفت و سپس با استفاده از شاخص های آماری و آزمونt  به بررسی متغیرها پرداخته و از تکنیک تاپسیس برای اولویت بندی داده ها در سطح وسیع استفاده شد.      با استفاده از نظرات خبرگان و اساتید روایی درونی پرسشنامه مورد تأیید قرارگرفته و پایایی آن با ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه 0.7 محاسبه گردیده است که مورد قبول می باشد. براساس تحلیل های آماری تمامی متغیرها به عنوان عوامل تسهیل کننده محسوب می گردند و اولویت بندی حاصل از نتایج تکنیک تاپسیس نشان داد که عوامل مدیریتی و تولیدی در میان عوامل درونی با وزن0.196و0.194 و عوامل دولتی و عوامل مراکز رشد و پارک علم و فناوری با وزن 0.207و 0.181 درمیان عوامل بیرونی اولویت اول و دوم را در توسعه ی شرکت های دانش بنیان دارا می باشند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری
   احسان میرزائیان
              هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. این تحقیق به لحاظ ماهیتی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ادارات ورز چکیده کامل
              هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. این تحقیق به لحاظ ماهیتی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری بود که 30 اداره به عنوان نمونه انتخاب شد. تعداد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً 241 نفربودند. بر اساس فرمول کوکران  148 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و 148پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد که تماماً جمع آوری گردید. با توجه به اهداف تحقیق، جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه فناوری‌ اطلاعات فتحی (1389) ،مدیریت دانش عسگری (1384) استفاده شده است. پرسشنامه‌های فوق استاندارد بوده و در تحقیقات مختلفی استفاده شده است. پرسشنامه‌های مورد استفاده براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت نمره‌گذاری شده و برای اعتبار آن از روش اجرای آزمایشی و بر آورد آلفای‌کرونباخ استفاده شده است. روشهای آماری توصیفی به منظور طبقه‌بندی نمره‌های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تک متغیره، آزمون توکی، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیون چند گانه) به منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین مولفه‌های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان منتخب رابطه مثبت و معنا‌داری(011/0) وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مولفه‌های فناوری اطلاعات پیش بینی کننده معناداری برای مدیریت دانش هستند. به نظر می‌رسد استفاده بیشتر ازفناوری اطلاعات و  امکان آشنایی و کار با این فناوری‌ها‌ برای کارکنان این ادارات می‌تواند چرخه گردش دانش در بخش‌های مختلف ادارات را تسهیل کند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه‌پایه
   امین پژوهش جهرمی
   هدف از این پژوهش، مطالعه عوامل و بازیگران اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه‌پایه، تعیین شاخص‌های سلامت و مدل‌های شکل‌گیری آن است. اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه پایه، ساختار و رفتار شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان با خاستگاه دانشگاهی است که یک پایگاه فناوری کلیدی را به اشتراک گذاشت چکیده کامل
   هدف از این پژوهش، مطالعه عوامل و بازیگران اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه‌پایه، تعیین شاخص‌های سلامت و مدل‌های شکل‌گیری آن است. اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه پایه، ساختار و رفتار شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان با خاستگاه دانشگاهی است که یک پایگاه فناوری کلیدی را به اشتراک گذاشته و حول آن به همکاری و رقابت پرداخته و تکامل مشترک دارند. پژوهش حاضر که به تبیین مفهوم اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه‌پایه می‌پردازد، از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. هم‌چنین از نظر نحوه گردآوری‌ داده‌ها، از نوع پژوهش‌های کیفی و روش تحقیق، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی حوزه نوآوری دانشگاهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق در 3 مرحله رخ داد: بررسی کامل ادبیات تحقیق؛ خلاصه کلام این مقالات؛ و ترکیب و جمع‌بندی نهایی. پژوهش حاضر نتیجه می‌گیرد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه‌پایه ظرفیت بیش‌تری برای تحول اقتصادی نسبت به شرکت‌های زایشی دانشگاهی دارد و توصیه می‌کند پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها تبدیل به اکوسیستم کارآفرینی حول یک یا چند فناوری هسته‌ای شوند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - نسل سوم دانشگاهی: تجربه‌های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت
   محمد عزیزی
   آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی‌ برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می‌توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد. این تحقیق با هدف شناسایی تجربیات دانشگاههای چکیده کامل
   آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی‌ برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می‌توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد. این تحقیق با هدف شناسایی تجربیات دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشگاههای برتر در زمینه آموزش کارآفرینی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق دانشگاههای برتر در زمینه کارآفرینی با توجه به رتبه‌بندی سالانه مراکز معتبری چون مجله کارآفرین و تایمز انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از روشها و ابزارهای مختلفی چون بررسی اسناد و مطالب انتشاریافته در سایت های اینترنتی این دانشگاههای برتر و گزارشهای آنها بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در دانشگاههای برتر برای آموزش کارآفرینی از لحاظ ویژگیهای نهادی دانشگاه، حوزه و قلمرو آموزش، شیوه اجرای دوره ها، فعالیتهای ترویجی و گسترش و ارزشیابی با اتکا به منابع صنعت توجه ویژه ای کرده اند. یافته های این مقاله می تواند برای دست اندرکاران صنعت، آموزش عالی و دانشگاهها در خصوص سیاستگذاری و اجرای برنامه های آموزش کارافرینی کمک شایانی نماید.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - بررسی تاثیر اخلاق سازمانی بر رفتار کارآفرینانه در سازمان و صنعت
   احمد عربشاهی کریزی
   عوامل متفاوتی در تشکیل و تداوم حیات کسب و کارها نقش دارند. امروزه از اخلاق به عنوان یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار نام برده می شود. در این مقاله در صدد هستیم تا تاثیر اخلاق بر رفتار کارآفرینانه در سازمان و صنعت را مورد بررسی و آزمون قرار دهیم. ابتدا به مرور مبانی چکیده کامل
   عوامل متفاوتی در تشکیل و تداوم حیات کسب و کارها نقش دارند. امروزه از اخلاق به عنوان یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار نام برده می شود. در این مقاله در صدد هستیم تا تاثیر اخلاق بر رفتار کارآفرینانه در سازمان و صنعت را مورد بررسی و آزمون قرار دهیم. ابتدا به مرور مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده و در ادامه موضوع اصلی بحث تبیین شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش، همبستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کاشمر بوده است و 50 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. پنج فرضیه از چارچوب مفهومی تحقیق استخراج گردید. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد بهره­گیری شده و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق به این شرح است که فرضیه اصلی و تمامی فرضیه­های فرعی تأیید شده است. با توجه به تایید فرضیه­ها می­توان نتیجه­گیری نمود که بین اخلاق سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان ارتباط مستقیم و معنی­داری وجود دارد. به عبارت دقیق­تر می­توان گفت بین اخلاق سازمانی و کاهش کاغذبازی، تغییر در رفتار کارکنان، بینش استراتژیک، ایجاد یک محیط کاری پرانرژی و محیط حمایتی ارتباط مستقیم و معنی­داری  برقرار است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - تأثیر اخلاق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی، راهبردی برای صنعت)
   احمد عربشاهی کریزی
   هدف این پژوهش بررسی رابطه اخلاق کاری و استرس شغلی در سازمان می‌باشد و نتایج این تحقیق می تواند راهبرد سازمانها و صنایع را در مواجهه با استرس شغلی تعیین نماید. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر  ماهیت پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق معلمان و کارمندان چکیده کامل
   هدف این پژوهش بررسی رابطه اخلاق کاری و استرس شغلی در سازمان می‌باشد و نتایج این تحقیق می تواند راهبرد سازمانها و صنایع را در مواجهه با استرس شغلی تعیین نماید. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر  ماهیت پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق معلمان و کارمندان مدارس ابتدایی می‌باشند که از بین آن‌ها 176نفر به دو پرسشنامه اخلاق کاری و استرس شغلی پاسخ داده‌اند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS نشان می‌دهد که بین اخلاق کاری و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون، مشخص می‌شود که اخلاق کاری و استرس شغلی رابطه معکوس دارند یعنی هر چه اخلاق کاری افزایش پیدا کند، استرس شغلی کمتر می‌شود. بین مشارکت در کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود ندارد. بین علاقه به کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد. بین پشتکار در کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد. بین روابط انسانی در کار و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - واکاوی نقش اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی
   سیده طیبه موسوی امیری
   چکیده:   امروزه معیارها و مطالبات آحاد اجتماع نسبت به دانشگاه ها تغییر کرده و آنها را برای تبدیل وضعیت خود، تحت فشار قرار داده است. حکمرانی مطلوب دانشگاهی با یکپارچگی و جامعیت انواع حکمرانی  و همچنین رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای در تمامی زیر سیتسم های دانشگاه می تواند به ک چکیده کامل
   چکیده:   امروزه معیارها و مطالبات آحاد اجتماع نسبت به دانشگاه ها تغییر کرده و آنها را برای تبدیل وضعیت خود، تحت فشار قرار داده است. حکمرانی مطلوب دانشگاهی با یکپارچگی و جامعیت انواع حکمرانی  و همچنین رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای در تمامی زیر سیتسم های دانشگاه می تواند به کسب موفقیت راهبری نهاد دانشگاه  منجر شود. هدف مطالعه پیش رو، تعیین جایگاه اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی است. در این نوشتار سعی شد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با اتکائ به نتایج پژوهش های قبلی و اسناد علمی و همچنین بررسی و مطالعه همه جانبه پرداخته شود تا اهمیت جایگاه اخلاق حرفه ای بیش از پیش در اداره و حکمرانی دانشگاه تبیین شود. در ادامه: پس از مطالعه  کتب و منابع و اسناد علمی و مدارک موجود به جمع آوری، گزینش، تلخیص و دسته بندی مطالب اقدام شده است. سپس مطالب در جهت دست یابی به پرسش های پژوهش سامان دهی شده است. ابزار پژوهش  نیز شامل فیش برداری بوده و داده های حاصل نیز در راستای هدف و سوال های پژوهش با استفاده از مدارک جمع آوری شده طبقه بندی و تحلیل شد. در راستا پس از مطالعه وسیع منابع، راهکارهای برای اهمیت و ارتقای نقش اخلاق در حکمرانی ارائه شده است. در پایان لازم به ذکر است چون اداره دانشگاه ها به عنوان نهادی فرهنگی و اخلاقی، نیازمند سیاست گذاری و تصمیم سازی و همچنین برنامه ریزی های مختص به بستر[1]های خود می باشد، لذا باید این تصمیم و برنامه ها مبتنی بر اصول و ارزشهای اخلاقی اتخاذ شوند تا بتواند در راهبری دانشگاه مثمر ثمرتر باشد و همچنین مورد تائید اعضای جمهوری متخصصین باشد تا مسولیت پذیری و پاسخگویی درونی و بیرونی را هم تضمین کند.     [1] .Contex جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - موانع ایجاد و حفظ کسب وکارهای خانوادگی (مورد مطالعه صنف طلافروشان شهر کرمانشاه)
   شهین بهور
   در این پژوهش به بررسی موانع حفظ و ایجاد کسب و کارهای خانوادگی به طورخاص صنف طلافروشان شهر کرمانشاه پرداخته‌ شده است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد آمیخته اکتشافی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش طلافروشان شهر کرمانشاه می‌باشد که در بخش کیفی از نمونه‌ چکیده کامل
   در این پژوهش به بررسی موانع حفظ و ایجاد کسب و کارهای خانوادگی به طورخاص صنف طلافروشان شهر کرمانشاه پرداخته‌ شده است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد آمیخته اکتشافی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش طلافروشان شهر کرمانشاه می‌باشد که در بخش کیفی از نمونه‌گیری گلوله‌ برفی استفاده شد. و  با تعداد 15 نفر مصاحبه صورت گرفت و در بخش کمی نیز پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات،  پرسشنامه‌ها بدست آمد که  میان 3 نفر از کارشناسان فن توزیع گردید. در بخش کیفی تحقیق از روش تحلیل محتوا جهت تجزیه‌وتحلیل، تلخیص، کدگذاری و طبقه‌بندی اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها استفاده شده است. در همین راستا در بخش کیفی تحقیق مصاحبه‌هایی صورت گرفت پس از رسیدن به مصاحبه پانزدهم اشباع نظری حاصل گردید. در بخش کمی تحقیق نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) گروهی جهت اولویت‌بندی مقوله‌ها و زیر مقوله‌ها استفاده شد که با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری تمامی مقایسات زوجی کمتر از 1/0 بود در نتیجه ناسازگاری تصمیمات قابل قبول می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از  تعداد 18 زیر مقوله بود که در قالب 4 مقوله‌اصلی به عوامل اقتصادی، عوامل زمینه‌ای، مهارت‌های مدیریت و کسب و کار و مسائل خانوادگی طبقه‌بندی گردید که مهارت‌های مدیریتی و کسب و کار بالاترین اولویت و شرایط اقتصادی پایین‌ترین اولویت را به خود اختصاص دادند.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - بررسی رابطه بین چابکی زنجیره تامین باخدمات مشتریان و عملکرد کسب وکار با رویکرد SEM
   قاسم سلیمی زاویه
   برای بهبود عملکرد کسب و کار در محیط های به سرعت در حال تغییر، چابکی زنجیره تامین می تواند یک نیاز حیاتی برای پاسخگویی به مسائل مربوط به خدمات مشتریان و عملکرد کسب و کار باشد. در این مقاله تاثیر چابکی زنجیره تامین بر روی خدمات مشتری، و عملکرد کسب و کار بررسی شده است. برا چکیده کامل
   برای بهبود عملکرد کسب و کار در محیط های به سرعت در حال تغییر، چابکی زنجیره تامین می تواند یک نیاز حیاتی برای پاسخگویی به مسائل مربوط به خدمات مشتریان و عملکرد کسب و کار باشد. در این مقاله تاثیر چابکی زنجیره تامین بر روی خدمات مشتری، و عملکرد کسب و کار بررسی شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری کارشناسان و کارکنان  نمونه ای 204 تایی از شرکت های فعال تولیدی در صنایع لبنی کشور می باشد . سنجش مدل ارائه شده تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفته است . نتایج نشان می دهد که چابکی زنجیره تامین بر خدمات مشتری  و عملکرد کسب و کار تاثیر مثبت و معنی دار دارد. خدمات مشتری، موثرترین راه برای بهبود عملکرد کسب و کار است، و چابکی زنجیره عرضه می تواند به دستیابی به خدمات مشتری در سطح بالا کمک کند. این مقاله به مدیران توصیه می کند در مورد چگونگی تحقق اهداف عملکرد کسب و کار خود از مدل پیشنهادی این تحقیق( زنجیره تامین چابک ، خدمات مشتری و عملکرد کسب و کار) استفاده نمایند.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - رفتار‌شناسی الگوهای موفق ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران مطالعه موردی: دکتر صمد بنیسی، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
   غلامعباس پارساپور
   یکی از چالش‌های بین نظام آموزش عالی و صنایع کشور عدم وجود یک ارتباط موثر و منطقی بین دانشگاه و صنعت می‌باشد.  برای ایجاد این ارتباط دو گام نیاز است. در گام اول باید مدیران ارشد صنایع و دانشگاه ها به سمت این ارتباط حرکت کنند که برای اجرای این گام قدم های مناسبی برداشته ش چکیده کامل
   یکی از چالش‌های بین نظام آموزش عالی و صنایع کشور عدم وجود یک ارتباط موثر و منطقی بین دانشگاه و صنعت می‌باشد.  برای ایجاد این ارتباط دو گام نیاز است. در گام اول باید مدیران ارشد صنایع و دانشگاه ها به سمت این ارتباط حرکت کنند که برای اجرای این گام قدم های مناسبی برداشته شده است. اما گام دوم که گام اساسی نیز می باشد شامل ارتباط بین اساتید دانشگاهی و کارشناسان صنعتی می‌باشد و اجرای این گام بدلیل نبودن زبان مشترک بین گروه‌های دخیل در آن (اساتید دانشگاه، کارشناسان واحد های تحقیق و توسعه مراکز صنعتی و کارشناسان فنی و عملیاتی مراکز صنعتی) بسیار مشکل است.  برای برداشتن گام دوم باید مشکلات سه گروه دخیل در این ارتباط مرتفع گردد که می‌توان با برنامه ریزی مناسب و الگوبرداری از افراد موفقی مانند آقای دکتر صمد بنیسی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان که توانسته است با استفاده از الگوهایی مانند آموزش مهندسی مشتری مدار، پژوهش مشارکتی، ایجاد خانه دانشگاه در صنعت و سرمایه‌گذاری روی دانشجویان مستعد یک رابطه مطلوب و پایدار بین دانشگاه و صنعت ایجاد نماید، این مشکلات را برطرف کرد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - اولویت بندی استراتژی های توسعه بخش صنعت و معدن با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و TOPSIS
   صدیقه سادات شفیعی
    توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که توسط اکثر کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران به‌شدت دنبال می­شود. بر این اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار، همواره مدنظر همه کشورها بوده است؛ به همین جهت در این مقاله به بررسی و رتبه­بندی عوامل اثرگذ چکیده کامل
    توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که توسط اکثر کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران به‌شدت دنبال می­شود. بر این اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار، همواره مدنظر همه کشورها بوده است؛ به همین جهت در این مقاله به بررسی و رتبه­بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بخش صنعت و معدن با تکیه بر اهداف راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شده است. با بررسی ادبیات پژوهش پنج عامل اثرگذار شناسایی شده و با تهیه پرسشنامه­ای، نظرات 125 نفر از متخصصان، مدیران عامل و مدیران شرکت شهرک­های صنعتی استان خراسان جنوبی جمع­آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که عامل مالی و سرمایه­گذاری بیشترین تأثیر و عامل مواد اولیه کمترین تأثیر را بر توسعه صنایع و معادن دارد. همچنین استان خراسان جنوبی از نظر توسعه صنعت و رونق کسب­وکار در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتایج آزمون رتبه­بندی نیز نشان داد که مؤلفه­های سرمایه موجود، وجود ارز خارجی و حمایت بانک­ها از تولیدکننده به ترتیب در جایگاه اول تا سوم اهمیت هستند. نتایج رتبه­بندی معیارها با استفاده از روش تاپسیس نیز همین نتیجه را در رتبه­های اول تا سوم نشان داده است.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - بررسی مقایسه‌ای مدل‌های خطی تجاری‌سازی فناوری با هدف ارائه یک مدل بومی
   صبا امیری
   تجاری‌سازی فرایندی است که طی آن، یک فناوری در قالب محصول، خدمت یا فرایندی جدید به بازار عرضه می‌شود و این فرایند شامل کلیه فعالیت‌هایی چون خلق ایده تا طراحی نمونه اولیه و آزمایش آن، تولید، بازاریابی، و فروش نهایی محصول (کالا/ خدمت) است. به همراه تنوع تعاریف و مدل‌های تج چکیده کامل
   تجاری‌سازی فرایندی است که طی آن، یک فناوری در قالب محصول، خدمت یا فرایندی جدید به بازار عرضه می‌شود و این فرایند شامل کلیه فعالیت‌هایی چون خلق ایده تا طراحی نمونه اولیه و آزمایش آن، تولید، بازاریابی، و فروش نهایی محصول (کالا/ خدمت) است. به همراه تنوع تعاریف و مدل‌های تجاری‌سازی، نکته باریکی وجود دارد که اساساً فرایند و الگوهای تجاری‌سازی محصولات و فناوری‌های نوین، در کشورهای پیشرفته جهان توسعه یافته‌اند و معمولاً استفاده از آنها در کشورهای در حال توسعه منجر به تجاری‌سازی نمی‌شود، زیرا عوامل و چالش‌های متعددی در کشورهای در حال توسعه، بر سر راه تجاری‌سازی قرار دارند. به همین سبب باید با شناخت دقیق اجزای تشکیل‌دهنده مدل تجاری‌سازی فناوری، مدلی متناسب با زمینه‌های بومی کشور، طراحی شود. بر همین اساس، این مقاله به بررسی و تحلیل مهم‌ترین الگوهای خطی تجاری‌سازی فناوری پرداخته و با تطبیق و مقایسه، مدلی کاربردی و بومی با رفع نواقص مدل‌های موجود ارائه داده است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - تاثیر اخلاق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه کاشان (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت)
   حمید رحیمی
   هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه کاشان است. نوع پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 242 چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه کاشان است. نوع پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 242 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها، از سه پرسشنامه اخلاق کاری در چهار مولفه در قالب 23 سوال، پرسشنامه ماهیت شغلی بر اساس پنج مولفه در قالب 15 سوال و پرسشنامه دلبستگی شغلی در قالب 10 سوال استفاده شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه ها تایید گردید. ضریب پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای اخلاق کاری 73/0، ماهیت شغلی 82/0 و دلبستگی شغلی 83/0 برآورد شد. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین اخلاق کاری، ماهیت شغلی و دلبستگی شغلی کارکنان بالاتر از حد متوسط است. ضریب همبستگی نشان داد مولفه های اخلاقکاری بر دلبستگی شغلی تاثیر مثبت و معنادار و مولفه های ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی تاثیر مثبت و غیر معناداری دارند. ضریب رگرسیون نشان داد فقط اخلاق کاری قابلیت تبیین و پیش بینی دلبستگی شغلی کارکنان را دارد.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات بر اثربخشی مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان)
   مصطفی صیادی
   امروزه بسیاری از سازمانهایی که می خواهند بقا و موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند، پیاده سازی مدیریت دانش را در پیش گرفته اند. اما اجرای اثربخش مدیریت دانش مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از جمله فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، و فناوری اطلاعات از ویژ چکیده کامل
   امروزه بسیاری از سازمانهایی که می خواهند بقا و موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند، پیاده سازی مدیریت دانش را در پیش گرفته اند. اما اجرای اثربخش مدیریت دانش مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از جمله فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، و فناوری اطلاعات از ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. نبود این ویژگیها در عوامل سازمانی، مانع پیاده سازی اثربخش مدیریت دانش خواهد شد. در این پژوهش از میان عوامل سازمانی متعددی که در مدلهای مختلف عنوان شده است، به بررسی تأثیر سه عامل کلیدی فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، و فناوری اطلاعات بر اثربخشی مدیریت دانش پرداخته شده است. و اثر هر یک از ابعاد این عوامل سازمانی به طور جداگانه بر اثربخشی مدیریت دانش مورد سنجش قرار گرفته است. با توجه به ادبیات موضوع، ۲۱ سؤال و یک مدل مفهومی که ارتباط ۱۰ متغیر فرهنگ درگیر شدن در کار، فرهنگ سازگاری، فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ رسالت، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی، جریان ارتباطات، حمایت فناوری اطلاعاتی و اثربخشی مدیریت دانش را با هم نشان می داد، ایجاد شد. پس از تعیین جامعه آماری و حجم نمونه آماری، پرسشنامه به طور تصادفی در میان آنها توزیع شد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، وضعیت هر یک از ابعاد، مشخص و تصویر فرهنگ سازمانی شرکت برق منطقه ای خراسان بر اساس مدل دنیسون ترسیم شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده همچنین نشان داد که فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، و فناوری اطلاعات نقش مهمی در اثربخشی مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای خراسان دارند. از این رو بررسی و تحلیل وضعیت عوامل سازمانی از حیث ویژگیهای لازم برای پیاده سازی مدیریت دانش، اقدام مهمی است که می تواند بنیان مستحکمی را برای اقدامات بعدی در این راستا فراهم آورد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - تاثیرسرمایه های اجتماعی بر مقاصد کار آفرینی ( مورد مطالعه: دانشجویان کارآفرینی دانشگاه علوم تحقیقات تهران)
   نگار معتمدی
   تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی بر مقاصد کار آفرینی در میان دانشجویان کارآفرینی دانشگاه علوم تحقیقات تهران انجام گرفته است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کارآفرینی دانشگاه آزاد چکیده کامل
   تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی بر مقاصد کار آفرینی در میان دانشجویان کارآفرینی دانشگاه علوم تحقیقات تهران انجام گرفته است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کارآفرینی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران به تعداد 300 نفر بوده است. از این تعداد 169 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد با 6 متغیر و 36 گویه استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها بر اساس نظر خبرگان، و روایی سازۀ آن با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. پایایی آن‌ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‌های جمع‌آوری شده با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SPSS و AMOS تجزیه ‌و تحلیل شد. نتایج نشان داد نگرش نسبت به رفتار و کنترل رفتار درک شده بر اهداف کارآفرینی دانشجویان کارآفرینی تأثیر دارد. همچنین نگرش نسبت به رفتار و کنترل رفتار درک شده نقش میانجی بر تأثیرگذاری کارآفرینی خانوادگی، هنجارهای ذهنی و مهارت‌های رهبری بر اهداف کارآفرینی دانشجویان کارآفرینی دارد.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - در مسیر دانشگاه کارآفرین؛ دانشگاه کارآفرین از تئوری تا عمل
   حسین صمدی میارکلائی
   دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می­شوند، این مرکز از افراد کارآفرین حمایت می­کند. این حمایت شامل حمایت آموزشی، مالی و بازاریابی است. در چنین دانشگاهایی برای سرمایه­گذاران امکاناتی فراهم می­شود تا مشکلات آن­ها پیش­بینی شده و از فرصت­های بدست آمده استفا چکیده کامل
   دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می­شوند، این مرکز از افراد کارآفرین حمایت می­کند. این حمایت شامل حمایت آموزشی، مالی و بازاریابی است. در چنین دانشگاهایی برای سرمایه­گذاران امکاناتی فراهم می­شود تا مشکلات آن­ها پیش­بینی شده و از فرصت­های بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه ارزشمندی در حیطه مالی و بازاریابی است. مشاغلی که از این دانشگاه­ها بهره­مند می­شوند مسلماً در توسعه فناوری جدید پیشرو خواهند بود. این فناوری در تولید کالاها به کار رفته و منجر به بالا رفتن سطح استاندارد زندگی خواهد شد. در این بین هدف از تحقیق حاضر تبیین وضعیت حاکم بر دانشگاه کارآفرین در دانشگاه­های هزاره سوم با طرح پژوهشی تجربی از طریق سیستم استنتاج فازی است. روش این پژوهش از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، روش پیمایشی و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق اساتید، خبرگان و مسئولین دانشگاه صنعتی بابل می­باشند. یافته­ها نشان داد که از میان شاخص­های مورد بررسی فقط شاخص­های چندرشته­ای فرارشته­ای؛ چشم­انداز و ماموریت دانشگاه؛ انتقال دانش و مؤلفه مرکز رُشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکت­های مشتق از دانشگاه در سطح مطلوبی بوده است، ولی سایر شاخص­ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. باتوجه به یافته­های توصیفی و تحلیلی پژوهش حاضر باید اشاره کرد که ظهور دانشگاه کارآفرین در واقع پاسخی به اهمیت روزافزون دانش در نظام ملی و منطقه­ای نوآوری و ادراک جدید از دانشگاه است.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - طراحی مدل کسب و کار با تاکید بر ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی مورد مطالعه: بنیاد علمی و آموزشی قلم چی
   حسین سرمه
   تعهد صاحبان کسب و کار به طراحی مدل کسب و کار به گونه ای که علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه و پایداری محیط زیست گردد، در کانون توجه مشتریان می باشد. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل کسب و کار با تاکید بر ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی بوده است. تحقیق حاضر از نظر چکیده کامل
   تعهد صاحبان کسب و کار به طراحی مدل کسب و کار به گونه ای که علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه و پایداری محیط زیست گردد، در کانون توجه مشتریان می باشد. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل کسب و کار با تاکید بر ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و سازمان مورد مطالعه این تحقیق، بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی بزرگترین مؤسسه آموزشی غیردولتی در ایران است که در زمینه آموزش و نشر کتاب کمک درسی و برگزاری آزمون‌های برنامه‌ای و برنامه‌ریزی تحصیلی فعالیت می‌کند. در پژوهش حاضر از دو روش کتابخانه­ای و میدانی برای گرد‌آوری اطلاعات شد. به همین منظور و به عنوان نمونه تحقیق، 1300 نفر از بین گروه های مشتریان شامل دانش آموزان عادی، دانش آموزان و دانشجویان بورسیه شده بنیاد، دانش آموزان نابینا و معلول و همچنین گروهای سازندگان مدرسه‌، خوابگاه دانشگاه و کتابخانه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ارزشهای پیشنهادی، مدل کسب و کار در لایه‌های مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی ارائه شد به گونه ای که در مدل جدید کسب و کار سه ارزش پیشنهادی در حوزه مسئولیت اجتماعی شامل عدالت اجتماعی (آموزشی)، خدمات ویژه به اقشار خاص و ترویج ارزشهای مورد قبول جامعه و دو ارزش پیشنهادی در حوزه زیست محیطی شامل کمک به حفاظت از محیط زیست و استفاده از فناوری های سبز شناسایی شدند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده سازی مؤلفه های مدیریت فرانوگرا (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت)
   حمید رحیمی
   فرانوگرایی از جمله نظریه های جدیدی است که در پاسخگویی به نیازهای سازمان ها و جامعه مطرح شده است. عملی ساختن چنین مدیریتی در سازمان نیازمند وجود شرایطی است. فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی را می توان از عوامل تأثیر گذار دانست. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی چکیده کامل
   فرانوگرایی از جمله نظریه های جدیدی است که در پاسخگویی به نیازهای سازمان ها و جامعه مطرح شده است. عملی ساختن چنین مدیریتی در سازمان نیازمند وجود شرایطی است. فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی را می توان از عوامل تأثیر گذار دانست. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده سازی مؤلفه های مدیریت فرانوگرا در میان کارکنان دانشگاه کاشان است. نوع مطالعه توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل 430 نفر از کارکنان دانشگاه کاشان بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 203 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی، نوآوری سازمانی و فرانوگرایی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه ها تایید شد. پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 88/0، نوآوی سازمانی 82/0 و فرانوگرایی 79/0 برآورد شد. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی به جز مؤلفه های توجه به ره آورد و سنجش پایداری، پایین تر از حد متوسط بود. میانگین مؤلفه های نوآوری سازمانی و مدیریت فرانوگرا پایین تر از حد متوسط بود. ضریب همبستگی نشان داد بین فرهنگ سازمانی و میزان تحقق مؤلفه های مدیریت فرانوگرا 68/0 و بین نوآوری سازمانی و تحقق مؤلفه های مدیریت فرانوگرا 72/0 رابطه مثبت و معنادار وجود داشت.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های‌ تحقیقاتی در شرایط محدودیت مالی (مطالعه موردی: آزمایشگاه هیدرولیک و سازه‌های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان)
   محمدرضا مددی
   یکی از معیارهای سنجش توسعه یافتگی پژوهشی هر کشور، میزان برخورداری دانشگاه­ها و موسسات علمی آن کشور از امکانات و فضاهای تحقیقاتی می­باشد. گزارش­ها نشان می­دهد در شرایط کنونی که کشور با تحریم­های ناعادلانه و محدودیت­های مالی و تجاری روبرو است، کمبود فضاهای آزمایشگاهی یکی چکیده کامل
   یکی از معیارهای سنجش توسعه یافتگی پژوهشی هر کشور، میزان برخورداری دانشگاه­ها و موسسات علمی آن کشور از امکانات و فضاهای تحقیقاتی می­باشد. گزارش­ها نشان می­دهد در شرایط کنونی که کشور با تحریم­های ناعادلانه و محدودیت­های مالی و تجاری روبرو است، کمبود فضاهای آزمایشگاهی یکی از اصلی­ترین موانع پژوهش در ایران محسوب می­شود. در چنین شرایطی برخورداری از یک الگوی مناسب در زمینه نحوه ساخت و تجهیز آزمایشگاه‌های تحقیقاتی که در بر دارنده مشکلات فنی، اجرایی و مالی موجود در این مسیر باشد، می­تواند نقشه راه همواری را برای توسعه زیرساخت­های پژوهشی در اختیار متولیان و دست اندرکاران امر پژوهش قرار دهد. با این هدف، مقاله پیش رو در یک مطالعه موردی به مراحل راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرولیک و مهندسی رودخانه دانشگاه شهید باهنر کرمان به همراه نکات طراحی و نحوه پیاده سازی امکانات موجود در آن و نیز تجربیات و دستاوردهای حاصل از تاسیس این فضای تحقیقاتی می­پردازد. تاسیس این آزمایشگاه در شرایط محدودیت­های شدید مالی با صرف حداقل هزینه و با رویکرد خودکفایی دانشگاه صورت پذیرفت. به طوری که کل هزینه‌های ساخت و راه اندازی این آزمایشگاه کمتر از 7 درصد هزینه واردات فقط یک کانال آزمایشگاهی از خارج از کشور بوده است. مهم‌ترین تجهیزات ساخته شده در این آزمایشگاه شامل کانال‌ (فلوم) مهندسی رودخانه (در دو مقیاس)، مدل مخزن سد (در سه مقیاس)، دستگاه شبیه‌ساز باران، مدل سامانه جمع آوری رواناب شهری، مدل رودخانه‌ پیچانرودی و مدل انواع سرریزهای کلیدپیانویی می‌باشد. نتایج پژوهش‌های صورت گرفته در این آزمایشگاه در معتبرترین مجلات ملی و بین المللی منتشر شده است. با راه اندازی این آزمایشگاه، افزون بر کاربردی نمودن پایان­نامه­های دانشجویی جهت حل پاره­ای از مسائل صنعت آب کشور، بستری برای آموزش و آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با انواع سازه­های آبی و روش­ها و تجهیزات اندازه­گیری جریان فراهم شده است.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - بررسی تاثیر میانجی گرایش به یادگیری سازمانی در رابطه گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با تعدیل کنندگی آشوب بازار (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شهر بیرجند)
   ایمان رخشانی
   طبق تحقیقات تک بعدی در ادبیات گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی و عدم وجود متغییرهایی که به شفافیت بیشتر و توسعه فهم ما از این رابطه کمک نماید لازم است تا بیشتر مطالعه صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با توجه به متغیر گرا چکیده کامل
   طبق تحقیقات تک بعدی در ادبیات گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی و عدم وجود متغییرهایی که به شفافیت بیشتر و توسعه فهم ما از این رابطه کمک نماید لازم است تا بیشتر مطالعه صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با توجه به متغیر گرایش یادگیری سازمانی به عنوان میانجی و آشوب بازار به عنوان تعدیل گر است. برای ارزیابی با سرشماری اقدام به جمع آوری داده ها از مدیران ارشد 55 شرکت کوچک و متوسط فعال و نیمه فعال در شهرک صنعتی شهرستان بیرجند شد. داده ها نشان دادند که شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای پرآشوب با برخورداری از سطح بالایی از گرایش کارآفرینانه میزان بیشتری گرایش به یادگیری سازمانی از خود نشان میدهند، اما باگرایش بالا به کارآفرینی لزوما گرایش به یادگیری در شرایط بازار پر اشوب بر عملکرد اثر مثبتی نمیگذارد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - تأثیر حمایت‌های کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی ـ کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری
   شهرزاد بارانی
   : بسياري از کشورهاي در حال توسعه، کارآفريني را به منظور پيشبرد اهداف اقتصادي کشور تجويز می‌کنند. يکي از مکانيزم‌هاي توسعه‌ي کارآفريني، آموزش مبتني بر عمل است. چنين آموزش‌هايي در مراکز آموزشي يافت می‌شود که تمرکز بر اصول آموزش کاربردي است. در کشور ايران، مراکز علمي کاربر چکیده کامل
   : بسياري از کشورهاي در حال توسعه، کارآفريني را به منظور پيشبرد اهداف اقتصادي کشور تجويز می‌کنند. يکي از مکانيزم‌هاي توسعه‌ي کارآفريني، آموزش مبتني بر عمل است. چنين آموزش‌هايي در مراکز آموزشي يافت می‌شود که تمرکز بر اصول آموزش کاربردي است. در کشور ايران، مراکز علمي کاربردي با اين هدف پا به عرصه‌ي وجود گذاشتند. لذا، هدف اصلي مقاله حاضر، بررسی تأثیر حمایت‌های کارآفرینانه مراکز علمی کاربردی استان کرمانشاه بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان علميـ كاربردي کشاورزی بود. بر اساس يافته‌ها، مهمترين حمايت‌ها از ديدگاه دانشجويان، بازاريابي، جلب مشتري و تأمين حمايت مالي مورد نياز فراگيرن در راه‌اندازي يک کسب و کار جديد و حفظ و گسترش آن بود. در حالي که، موارد اخير کمترين ميزان توجه را در مراکز علمي کاربردي به خود اختصاص دادند. بين وضعيت موجود و مطلوب حمايت‌هاي کارآفريني مراکز علمي کاربردي اختلاف معني‌داري بود. حمایت‌های کارآفرینانه از طریق نگرش، هنجارهای ذهنی و باور به خودکارآمدی بر نیت کارآفرینانه دانشجویان اثر مثبت و معنی‌داری داشت. بر اساس يافته‌ها، معرفي ايده‌اي خلاق به مراکز رشد، دعوت از کارآفرينان برتر به کلاس، دعوت از سرمايه‌داران محلي، بازديد از فعاليت‌هاي موفق و آموزش‌هاي پس از راه‌اندازي کسب‌و‌کار، پيشنهاد شد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - نظام ملی نوآوری با رويکرد توسعه فرهنگ کارآفرينی
   محمد علی نعمتی
   تحقق اهداف مندرج در سند چشم¬انداز بيست¬ساله 1404 و دستيابی به جايگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی منطقه، مستلزم طی طريق مسير توسعه مبتنی بر دانش در سال‌های پيش¬رو در کشور است که دگرديسی اقتصاد تک¬محصولی و متکی بر نفت به اقتصاد دانش، از جمله الزامات اساسی آن محسوب می‌شود. چکیده کامل
   تحقق اهداف مندرج در سند چشم¬انداز بيست¬ساله 1404 و دستيابی به جايگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی منطقه، مستلزم طی طريق مسير توسعه مبتنی بر دانش در سال‌های پيش¬رو در کشور است که دگرديسی اقتصاد تک¬محصولی و متکی بر نفت به اقتصاد دانش، از جمله الزامات اساسی آن محسوب می‌شود. تحقق اقتصاد دانش با رويکردی جهانی نيازمند پيدايش، نضج و برقراری تعاملات پويا ميان نظام‌های ملی علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی در کشور است که نظام ملی نوآوری از جايگاه ويژه‌ای در اين ميان و در راستای دستيابی به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش برخوردار است. نهادهای اساسی شکل¬دهنده نظام ملی نوآوری بر اساس الگوی مارپيچ سه عاملی اتزكويتز و ليدسدروف مشتمل بر سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت است. از ديگر سو، اشاعه، ترويج و تعميق فرهنگ کارآفرينی در ميان آحاد جامعه به طور اعم و در ميان سه نهاد اساسی فوق در سطوح کلان، ميانی و خرد به طور اخص، به عنوان يکی از مهمترين الزامات و پيش¬نيازهای تحقق و توسعه نظام ملی نوآوری در کشور محسوب می‌شود. بنابراين مقاله حاضر در بخش نخست به تبيين جايگاه نظام ملی نوآوری در فرايند توسعه ملی خواهد پرداخت، سپس توسعه فرهنگی کشور به ويژه در حوزه نوآوری و کارآفرينی مورد مداقه قرار خواهد گرفت و در نهايت علاوه بر تشريح نقش توسعه فرهنگ کارآفرينی در شکل¬گيری و گسترش نظام ملی نوآوری، راهکارهای اجرايي به منظور ارتقا و بهبود اين خرده فرهنگ ارزشمند و اساسی در کشور ارائه خواهد گرديد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - بررسی جامعه‌شناختی تأثيرات تكنولوژي بر نیروی كار
   هدايت الله  جمالي پور
   هر دوره از زندگي بشري با نامي كه معرف فعاليت‌‌هاي آن دوره است مشخص مي‌شود. جامعه كشاورزي، جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي عناويني هستند كه هر كدام، به يكي از دوره‌هاي زندگي بشري اشاره دارند. دنيل بل معتقد است آن نوع از كار كه همگاني‌تر باشد به جنبه معرف آن جامعه خاص تبديل چکیده کامل
   هر دوره از زندگي بشري با نامي كه معرف فعاليت‌‌هاي آن دوره است مشخص مي‌شود. جامعه كشاورزي، جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي عناويني هستند كه هر كدام، به يكي از دوره‌هاي زندگي بشري اشاره دارند. دنيل بل معتقد است آن نوع از كار كه همگاني‌تر باشد به جنبه معرف آن جامعه خاص تبديل مي‌شود. وي چنين اظهار عقيده مي‌كند كه، در حالي‌كه در جوامع ماقبل صنعتي نيروي كار كشاورزي در همه جا به وفور يافت مي‌شد و در جوامع صنعتي كار در كارخانجات به هنجار تبديل شد، در جوامع فراصنعتي، اين كار خدماتي است كه حكم‌فرما شده است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد نمود عيني رشد و توسعه علم و دانش و ارتقاي تكنولوژي، خود را در عرصه كار با برجستگي بيشتري نمايان مي‌سازد. به همين دليل توليد، بهره‌وري و انباشت سرمايه كه همگي از خروجي‌هاي كار مي‌باشند تعيين‌كننده ساخت كلي يك جامعه به حساب مي‌آيند. از همين روي مطالعه ويژگي‌هاي فني و تكنولوژيكي كار در جامعه امروزي و تأثيرات آن بر كار و بيكاري افراد آن جامعه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين مقاله سعي خواهد شد به سوالاتي چون: چه عواملي بر تحولات عرضه نيروي كار تاثير مي‌گذارد؟ عوامل شتاب‌دهنده اين تحولات در دهه‌‌هاي اخير چه بوده‌اند؟چرا در برخي جوامع كه روند توسعه به صورت ناقص انجام شده، تحولات حوزه كار با مشكل روبه‌روست؟ ويژگي‌هاي كار در عصر حاضر چگونه است و تكنولوژي چه تأثيري بر آن گذاشته است؟ وضعيت بازار كار در يك دهه‌ اخير در ايران چگونه بوده است؟ به صورت هر چند مختصر به پاسخ داده شود. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - موانع کارآفرینی رشته‌های کشاورزی در آموزش دانشگاهی
   سولماز دری سده
   هدف این پژوهش که یک تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی است، شناسایی موانع کارآفرینی رشته¬های کشاورزی در آموزش دانشگاهی استان اصفهان می¬باشد. جامعه آماری کارآفرینان دانش¬آموخته از رشته¬های مختلف کشاورزی می¬باشند که برابر با 40 نفر برآورد گردید و کل اعضا، مورد بررسی قرار گرفتند. چکیده کامل
   هدف این پژوهش که یک تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی است، شناسایی موانع کارآفرینی رشته¬های کشاورزی در آموزش دانشگاهی استان اصفهان می¬باشد. جامعه آماری کارآفرینان دانش¬آموخته از رشته¬های مختلف کشاورزی می¬باشند که برابر با 40 نفر برآورد گردید و کل اعضا، مورد بررسی قرار گرفتند. داده¬های لازم از طریق مصاحبه¬ی نیمه¬ساختاریافته اکتشافی محقق¬ساخته گردآوری شد. با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا 26 مقوله استخراج گردید. مقوله¬ها در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری قرار گرفتند و درجه اهمیت آنها بر اساس طیف لیکرت پرسیده شد. به¬منظور تلخیص متغیرها از تکنیک تحلیل¬عاملی اکتشافی با نرم¬افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. مقدار KMO، 829/0 و مقدار آزمون بارتلت 763/3328 به-دست آمد که در سطح 99 درصد معنی¬دار بود. نتایج تحلیل¬عاملی نشان داد، تبیین کل واریانس توسط 5 عامل استخراج شده از گویه¬های مورد بررسی، 221/69 درصد است. در این پژوهش، موانع انگیزشی و نگرشی، موانع ساختاری، موانع آموزشی، موانع اقتصادی و محیطی و موانع شخصیتی به ترتیب با تبیین 110/17 درصد، 066/17 درصد، 362/14 درصد، 465/11 درصد و 218/9 درصد از واریانس کل، به¬عنوان مهمترین موانع کارآفرینی کشاورزی در آموزش دانشگاهی شناسایی شدند. جزييات مقاله