محمد رضا حمیدی زاده استاد
m-hamidizadeh@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی مديريت بازرگانی دانشگاه شهيد بهشتی تهران