مدير مسئول

مسعود شفیعی استاد
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سردبیر

فتح اله مضطرزاده استاد
moztarzadeh@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هیئت تحریریه

جعفر توفیقی استاد
towfighi@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربيت مدرس
محمد توکل استاد
mtavakkol@gmail.com دکترا
دانشگاه تهران
مسعود شفیعی استاد
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس طائب استاد
taeb@irost.org دکترا
دانشگاه علم و صنعت ایران
حجت اله حاجي حسيني استاد
hojat.hajihoseini@gmail.com دکترا
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
محمد رضا حمیدی زاده استاد
m-hamidizadeh@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
منصور معظمي استاد
moazami1335@yahoo.com دکترا
پژوهشگاه صنعت نفت
محمود کمره ای استاد
kamarei@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
سید احمد معتمدی استاد
motamedi@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن ظهور استاد
zohoor@sharif.edu دکترا
دانشگاه صنعتی شریف
فتح اله مضطرزاده استاد
moztarzadeh@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد اقدسی استاد
mohammad.aghdassi@gmail.com دکترا
دانشگاه تربيت مدرس
علیرضا جهانگیریان استاد
ajahan@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی مظاهری استاد
Vatanche20@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی
سعید خرقانی استاد
kharaghanis@yahoo.com دکترا
دانشگاه صنعت آب و برق
علی محمد کیمیاگری استادیار
kimiagari@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتي امیرکبیر
مرتضی محمدخان دانشیار
A_farhadi61@yahoo.com دکترا
دانشگاه خواجه‌ نصيرالدين طوسي
منوچهر منطقی دانشیار
ejlali60@gmail.com دکترا
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
صمد مومن بالله دانشیار
smbfard@yahoo.com دکترا
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
محمود مقدم دانشیار
moghaddammahmoud@yahoo.com دکترا
پژوهشگاه نیرو
محمدنقی مهدوی استاد
sanat_daneshgah@yahoo.com دکترا
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

مدیر داخلی

محمد علی نعمتی استاد
rnemati@gmail.com دکترا