فتح اله مضطرزاده استاد
moztarzadeh@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر