علیرضا جهانگیریان استاد
ajahan@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر