سعید خرقانی استاد
kharaghanis@yahoo.com دکترا
دانشگاه صنعت آب و برق دانشگاه صنعت آب و برق