صمد مومن بالله دانشیار
smbfard@yahoo.com دکترا
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات