• صفحه اصلی
  • نقش مراکز تحقیق و توسعه‌ی (R&D) در نظام نوآوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005166620 بازدید : 5309 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه