• صفحه اصلی
  • تبدیل دانش و فناوری دانشگاهی به محصول قابل عرضه به صنعت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005166630 بازدید : 8808 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه