لیلا فلاحتی استاد
کارشناسی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی