شاهرخ جم استاد
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه صنعتی شیراز