مسعود شفیعی
mshafiee@aut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
09122990703