فتح اله مضطرزاده دانش آموخته
moztarzadeh@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر