فتح اله مضطرزاده
moztarzadeh@aut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
09122128870