محمد رضا حمیدی زاده دانش آموخته
m-hamidizadeh@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی مديريت بازرگانی دانشگاه شهيد بهشتی تهران