مرتضی محمدخان استادیار
A_farhadi61@yahoo.com دکترا
دانشگاه خواجه‌ نصيرالدين طوسي