منوچهر منطقی استادیار
ejlali60@gmail.com دکترا
دانشگاه صنعتی مالک اشتر