محمدنقی مهدوی استاد
sanat_daneshgah@yahoo.com دکترا
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران