• صفحه اصلی
  • دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510174 بازدید : 7302 صفحه: 47 - 58

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط