• صفحه اصلی
  • مدلسازی نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051123 بازدید : 9377 صفحه: 39 - 50

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط