• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051036 بازدید : 11945 صفحه: 33 - 46

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط