• صفحه اصلی
  • ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510230 بازدید : 9433 صفحه: 1 - 13

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط