• صفحه اصلی
  • تأثیر حمایت‌های کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی ـ کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005136606 بازدید : 6754 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه