• صفحه اصلی
  • مطالعه و الگویابی سازمان‌های نوآور و فرآیند طراحی و َعملیاتی کردن این سازمان‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051280 بازدید : 6105 صفحه: 39 - 54

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط