• صفحه اصلی
  • پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
کد مقاله : 202005091472 بازدید : 1132 صفحه: 74 - 67

نوع مقاله: پژوهشی