• صفحه اصلی
  • کنترل سه محوره وضعیت یک میکرو ماهواره با عملگرهای مغناطیسی به روش مقاوم(سنتز µ)
کد مقاله : 202005061696 بازدید : 1181 صفحه: 18 - 9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط