• صفحه اصلی
  • ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری در سازمان‌‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر
کد مقاله : 202005061697 بازدید : 902 صفحه: 30 - 19

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط