• صفحه اصلی
  • دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات

آخرین شماره

33
شماره33 و 34   سال 9 پاییز-زمستان 1395
PDF XML

تعداد دانلود : Model.DownloadCount

اشتراک گذاری

کد مقاله : 20200510174 بازدید : 959 صفحه: 58 - 47
مقالات مرتبط