• صفحه اصلی
  • مدلسازی نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم
کد مقاله : 2020051123 بازدید : 1054 صفحه: 50 - 39

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط