• صفحه اصلی
  • ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510230 بازدید : 2384 صفحه: 13 - 1

نوع مقاله: ترجمه