• صفحه اصلی
  • تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی
کد مقاله : 20200505272 بازدید : 1645 صفحه: 20 - 5

نوع مقاله: پژوهشی