• صفحه اصلی
  • جایگاه مدیریت دانش در توسعه نوآوری در مؤسسات کوچک و متوسط دانش بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005136601 بازدید : 13623 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه