• صفحه اصلی
  • تأثیر حمایت‌های کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی ـ کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری
کد مقاله : 202005136606 بازدید : 884 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط