• صفحه اصلی
  • مطالعه و الگویابی سازمان‌های نوآور و فرآیند طراحی و َعملیاتی کردن این سازمان‌ها
کد مقاله : 2020051280 بازدید : 705 صفحه: 54 - 39

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط